Stranica Mojnet.com 1.6.2017 prestaje sa radom. Svi korisnički računi i sadržaji će biti izbrisani. Hvala na razumijevanju!

Božanska objava pakla od Mary Kathryn Baxter

15. lipanj 2010 ob 23:23 | 2218
POSVETA
Ovaj je rad posveæen na slavu Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga,
bez koga ovu knjigu ne bi bilo moguæe napisati.
Uvod
Svjesna sam da bez nadnaravne snage Isusa Krista ni ova knjiga niti bilo koja druga koja se bavi temom
zagrobnog života ne bi mogla biti napisana. Isus je jedini koji ima kljuèeve pakla i koji je platio cijenu za naš
ulazak u nebo.
Uvidjela sam da je pisanje ove knjige bilo dugo, u samljen o i zahtjevno iskustvo. Ustvari, knjiga je èekala
nekoliko godina prije nego li je objavljena. Božja otkrivenja su mi došla 1976. godine. Trebalo mi je osam
mjeseci da ih stavim na papir. Pravljenje manuskripta je trajalo nekoliko godina, stvaranje je baze podataka na
osnovu Pisma po sistemu korak po korak trajalo godinu dana. Kompletiranje knjige je uzelo veæi dio zime 1982.
te cijelu 1983. godinu. Uz sve to , trideset noæi za redom Isus me odvodio u pakao što je bilo popraæeno s deset
posjeta u nebo.
Sada vidim da me je Bog pripremao na pisanje ove knjige još od mog djetinjstva kada sam sanjala Boga. Nakon
što sam doživjela nanovo roðenje dobila sam snažnu ljubav prema izgubljenima i željela sam vidjeti spašavanje
duša.
Nakon što mi se Bog ukazao 1976. godine i rekao mi da sam izabrana za poseban zadatak, rekao je: "Dijete
Moje, prikazat æu ti se kako bih doveo ljude iz tame u svjetlost. Gospodin Bog te izabrao s jednom namjerom: da
napišeš i zabilježiš stvari koje æu ti pokazati i reæi."
"Objavit æu ti stvarnost pakla da bi mnogi bili spašeni, mnogi se pokajali za svoja zla djela prije nego li bude
kasno."
"Ja, Gospodin Isus Krist, æu odvojiti tvoju dušu od tvoga tijela i prenijeti ju u pakao i druga mijesta koja budem
htio da vidiš. Takoðer æu ti pokazati vizije neba i drugih mjesta i dati ti mnoga otkrivenja."
Mary Kathryn Baxter
Od Isusa za Kathryn
Roðena si s ovom svrhom: da napišeš i kažeš ono što sam ti rekao i pokazao jer su to stvarne i istinite stvari.

- 3 -
Tvoj je poziv reæi svijetu da pakao postoji i da sam ja, Isus, poslan od Boga da spasim ljude od ovih muka i
patnji.
1
U paklu
U treæem mjesecu 1976. godine, dok sam se molila kod kuæe, posjetio me Gospodin Isus Krist. Prije nego što
sam osjetila snažnu prisutnost Božju, danima sam se molila. Njegova je sila i slava ispunila kuæu. Blistava
svjetlost je ispunjavala prostoriju gdje sam se molila. Obuzeo me sladak i divan osjeæaj.
Svjetlo se pojavljivalo u valovima koji su se prelamali jedan preko drugoga. To je bio spektakularan p rizor! Tada
mi je Gospodin poèeo govoriti.
Rekao je:"Ja sam Isus Krist, tvoj Gospodin, i želim ti dati otkrivenje za pripremu svetih za Moj povratak i da bi
se mnogi okrenuli pravednosti. Sile tame su stvarne i Moje osude su istinite."
"Dijete Moje, odvest æu te u pakao po Mome Duhu i pokazat æu ti mnoge stvari koje želim da svijet spozna.
Objavit æu ti se mnogo puta; odvojiti æu tvoj duh od tvoga tijela i povesti te u pakao."
"Želim da napišeš knjigu u kojoj æeš opisati vizije i sve stvari koje æu ti objaviti. Ti i Ja æemo zajedno proæi kroz
pakao. Zabilježi stvari koje su bile, koje jesu i koje æe biti. Moje rijeèi su istinite, iskrene i po uzdane. JA SAM
KOJI JESAM i nema drugoga do Mene."
"Dragi Gospodine", zavapila sam,"Što želiš da uèinim?" Moje je cijelo biæe htijelo zavapiti Isusu i priznati
Njegovu prisutnost. Najbolji naèin kako ovo opisati je jednostavno reæi da me je ljubav ispunila u potpunosti. To
je bila najljepša, najmiroljubivija, najradosnija i najsnažnija ljubav koju sam ikada osjetila.
Božja slava je poèela izlaziti iz mene. Odjednom sam Mu željela dati cijeli svoj život da ga upotrijebi, da spasi
ljude od njihovih grijeha. Znala sam po Njegovom Duhu, da je to uistinu bio Isus, Sin Božji u toj sobi samnom.
Ne mogu pronaèi rijeèi da izrazim Njegovu Božansku prisutnost. No, sigu rna sam i znam da je to bio Gospodin.
"Dijete Moje, gledaj", rekao je Isus. "Povest æu te u p akao Duhom svojim kako bi mogla zabilježiti realnost
pakla te rekla cijelome svijetu da je pakao stvarnost i da bi privela izgubljene u tami u svijetlo evanðelja Isusa
Krista."
Moja je duša odmah bila odvojena od mog tijela. Otišla sam sa Isusom iz svoje sobe prema nebu. Znala sam sve
što se dogaðalo sa mnom. Vidjela sam svog supruga i djecu kako spavaju u našoj kuæi dolje ispod mene.
Bilo je to kao da sam umrla i da je moje tijelo ostalo na krevetu dok je moj duh išao sa Isusom gore kroz strop i
krov kuæe. Bilo je to kao da se cijeli krov nekako pomaknuo tako da sam mogla vidjeti èlanove svoje ob itelji
kako spavaju u svojim krevetima.
Osjetila sam Isusov dodir dok mi je govorio:"Ne boj se. S njima æe sve biti u redu." Znao je moje misli.
Pokušat æu vam najbolje što mogu prenijeti korak po korak ono što sam vidjela i osjetila. Neke stvari nisam
razumjela. Isus mi je objasnio znaèenje mnogih stvari, no neke mi i nije ob jasnio.
Znala sam onda, a znam i sada, da su se te stvari stvarno dogaðale i da mi ih je samo Bog mogao pokazati. Neka
je slavljeno Njegovo sveto ime. Narode, vjerujte; On je stvaran. Mnogo sam puta Duhom bila odvedena u pakao
da bih mogla napisati ovaj izvještaj.
Uskoro smo bili visoko u nebesima. Okrenula sam se i pogledala u Isusa. Bio je ispunjen silom i slavom a mir je
isijavao iz Njega. Uzeo me je za ruku i rekao: "Ljubim te. Ne boj se jer Ja sam s tobom."
Tada smo krenuli još više u nebo i mogla sam vidjeti zemaljsku kuglu pod sobom. Ispupèenja su se na zemlji
poput lijevaka razb acanih po površini isprepletala prema jednoj središnjoj toèci i vraæala se nazad na zemlju. Ta
ispupèenja poput lijevaka su izlazila iz cijele zemlje. "Štp je ovo?" Pitala sam Gospod ina Isusa dok smo se
približavali jednom takvom otvoru.
"Ovo su prolazi koji vode u pakao", rekao je. "Mi æemo uæi u pakao kroz jedan od tih prolaza."
Odmah smo se nakon to ga našli u jednom od tih lijevaka. Iznutra je izgledao kao tunel koji je rotirao un aokolo.
Duboka se tama spustila na nas i s tamom je došao smrad toliko strašan da sam ostala bez daha. Na stranicama
tunela su živjeli likovi koji su bili nekako ugraðeni u zidove. Ti su likovi tamnosive boje vapili prema n ama dok
smo prolazili. Iako mi nitko nije rekao, znala sam da su bili zli.
Ti su se oblici mogli kretati, ali su ipak bili prièvršæeni za zidove. Užasno su zaudarali i cvilili prema nama
isp uštajuæi užasne zvukove. Osjetila sam nevidljivu i zlu silu kako se kreæe u tunelu.
Povremeno sam u toj tami mogla prepoznati oblike. Prljava je magla uglavnom prekrivala veæinu njih.
"Gospodine, što je ovo?" Pitala sam èvrsto se držeæi za Isusovu ruku.
"To su zli duhovi spremni da budu izbljuvani na zemlju kada im sotona to naredi", rekao je.
Dok smo tako prolazili kroz tunel zli o blici su nam se smijali i vik ali na nas. Pokušavali su nas i dotaæi, ali nisu
mogli zbog Isusove sile. Zrak je bio zagaðen i prljav te me je samo Isusova prisutnost saèuvala da ne zavrištim
gledajuæi strašne prizore.

- 4 -
O da, imala sam sve svoje osjeæaje - mogla sam èuti, vidjeti, osjetiti pa èak i namirisati i okusiti zlo na ovome
mjestu. Moja su osjetila postala èak i osjetljivija tako da sam skoro povraæala o d smrada i prljavštine.
Jauci su ispunjavali zrak dok smo se približav ali kraju tunela. Prodorni jecaji su izlazili iz mraka. Zrak su
isp unjavale sve vrste zvukova. Mogla sam osjetiti strah, smrt i grijeh svuda oko sebe.
Najgori smrad koji sam ikada osjetila širio se zrakom. To je bio miris istrunulog mesa i èini se da je stizao od
svuda. Nikada na zemlji nisam osjetila takvo zlo i èula tako oèajne vapaje. Tek uskoro sam saznala da su to bili
vapaji umrlih i da je pakao bio ispunjen njihovim naricanjima.
Osjetila sam naglu provalu zla poput vjetra i silu poput malog usisavaèa ispred nas. Svjetla su poput bljeska
munje probijala crnu tamu i bacala sive sjene na zidove. Jedva sam uspjela prepoznati oblik neèega ispred sebe.
Ustuknula sam u šoku kada sam shvatila da je ispred nas gmizala velika zmija. Kako sam nastavila pro matrati,
vidjela sam kako ružne zmije gmižu svuda oko nas.
Isus mi je rekao: "Uskoro æemo uæi u ljevu nogu pakla. Tamo æeš vidjeti veliki jad, u znemirujuæu tugu i
neopisivu grozotu. Budi blizu uz Mene i Ja æu ti dati snagu i zaštitit æu te gdje god budemo išli u paklu."
"Stvari su koje æeš upravo vidjeti upozorenje", rekao je. "Knjiga koju æeš napisati spasit æe mnoge duše od pakla.
Sve što gledaš, stvarno je. Ne boj se jer Ja æu biti s tobom."
Nakon nekog vremena Gospodin Isu s i ja smo se našli na kraju tunela i ušli u pakao. pokušat æu najbolje što
mogu opisati što sam vidjela i to po redu kojeg mi je dao Gospodin.
Ispred nas su, dokle god je pogled sezao, bili leteæi objekti koji su jurcali amo tamo. Stenjanje i bolni jecaji su
isp unjavali zrak. Malo dalje sam v idjela prigušeno svijetlo i poèela sam hodati prema njemu. Staza je bila suha i
prašna. Uskoro smo došli do ulaza u mali mraèni tunel.
Nek e stvari jednostavno ne mogu staviti na papir jer su bile previše užasne za opisivan je. Strah se u paklu mogao
gotovo okusiti i znam da Isus toga trenutka nije bio sa mnom, sigurno se ne bi uspjela vratiti. Dok ovo p išem,
neke stvari koje sam vidjela ne mogu razumijeti no Gospodin zna sve i On mi je pomogao da razumijem veænu
toga.
Dozvolite mi da vas upozorim - nemojte iæi na to mjesto. To je mjesto grozne patnje, teške boli i vjeène tuge.
Vaša æe duša uvijek biti živa. Duša živi vjeèno. Ona je vaša stvarnost i otiæi æe ili u nebo ili u pak ao.
Za one koji misle da je pakao ovdje na zemlji, mo ram reæi da su u pravu, pakao je u središtu zemlje i u njemu se
nalaze duše u patnjama dan i noæ. U paklu nema zabave. Nema ljubavi. Nema odmora. To je mjesto nevjerojatne
tuge.
2
Lijeva noga pakla
Strašan je smrad ispunio zrak. Isus mi je rekao: "U lijevoj nozi pakla ima mnogo jama. Ovaj se tunel raèva
prema drugim dijelovima pakla,no mi æemo provesti malo vremena u lijevoj no zi.
"Stvari koje æeš vidjeti, ostat æe ti u pamæenju. Svijet mora poznavati stvarnost pakla. Mnogi grešnici pa èak i
neki od Mog naroda, ne vjeruju da je pakao stvaran. Tebe sam izabrao da im objaviš ove istine. Sve što æu ti
pokazati o paklu, kao i sve ostalo što æu ti pokazati, istina je."
Isus mi se pokazao u obliku jarkog svjetla, sjajnijeg od sunca. Oblik je èovjeka bio u samom središtu toga
svjetla. Ponekad sam vidjela Isusa u ljudskom obliku, a ponekad mi se pokazivao u obliku duha.
Ponovo je progovorio: "Dijete, kad Ja govorim, Otac govori. Otac i Ja jedno smo. Ne zaboravi ljubiti druge i
opraštati drugima. Sada doði i slijedi me. "
Dok smo hodali, zli su duhovi bježali ispred Gospodina. "O Bože, Bože.",zavapila sam "Što je sljedeæe?"
Kao što sam veæ ranije rekla, u paklu su mi radila sva osjetila. Tako i svima onima u paklu funkcioniraju njihova
osjetila. Moja su sada radila punom sn agom. Strah se osjetio sa svih strana, a neopisive su opasnosti vrebale
odsvuda. Svaki je sljedeæi korak bio užasniji od prijašnjega.
Na vrhu su se tunela nalazila vrata velièine malih prozora koja su se p rilišno brzo otvarala i zatv arala. Vrisci su
ispunjavali zrak dok su zla stvorenja prolijetala kraj nas izlazeæi iz tunela kroz ta vrata. Uskoro smo bili na kraju
tunela. Tresla sam se od straha od sve te opasnosti i straha oko nas.
Bila sam toliko zahvalna na Isusovoj zaštiti. Hvala Bogu na Njegovoj svemoguæoj snazi i zaštiti dok smo se
nalazili u jamama paklenim. Zaštiæena tim štitom nastavila sam razmišljati: "Neka ne bude moja veæ Tvoja volja
Oèe."
Pogledala sam na svoje tijelo. po prvi put sam primijetila da sam u duhovnom obliku, a ne u tjelesnom, iako je
duh imao moj tjelesni oblik. Pitala sam se što li je sljedeæe.
Isus i ja smo izašli iz tunela na stazu uz koju su se s obje strane protezali široki travnjaci. Dokle god je pogled
sezao, mogle su se vidjeti vatrene jame. Jame su bile oko metar i pol široke, jedan metar duboke i u obliku
zdjele. Isus je rekao: "Ima mnogo ovakvih jama u lijevoj nozi pakla. Doði, pokazat æu ti neke."
Stajala sam kraj Isusa na stazi i gled ala u jednu od jama. U jami se nalazio sumpor jarke crvene boje poput
užarenog uglja. U središtu se jame nalazila izgubljena duša èovjeka koji je umro i koja je otišla u pakao. Vatra se
poèela širiti od dna jame pa prema gore sve dok cijela duša nije bila u potpunosti obuhvaæena plamenima vatre.
Na trenutke bi vatra utihnula da bi se potom žeravica opet rasplamsala i obuhvatila dušu u jami.

- 5 -
Pogledala sam i vidjela kako je izgubljena duša u jami bila zatvorena kao iza rešetaka. "O, Gospode," zavapila
sam, " zar ih ne možeš osloboditi?" Kako je to bio užasan prizor! Pomislila sam kako sam to mogla biti ja u toj
jami. Rekla sam:"Gospodine, kako je to tužno vidjeti i znati da se tamo nalazi živa duša."
È ula sam vapaj iz prve jame. Vidjela sam dušu u obliku kostura kako vapi: "Isuse, smiluj mi se!"
"O, Gospode.", rekla sam. To je bio ženski glas. Pogledala sam ju i poželjela izvuæi iz vatre. Pogled mi je na nju
slomio srce.
Kostur je žene koji se nalazio u prljavosivoj izmaglici govorio sa Isusom. U šoku sam slušala što govori. Na
kostima su joj visjeli komadi istrunulog mesa koji bi kako se vatra pojaèavala otpadali na dno jame u kojoj se
nalazila. Na mjestima gdje su joj nekada bile oèi, sada su bile samo prazne šupljine. Nije imala kose.
Vatra je žarila u malim plamenovima oko njenih nogu i onda bi se širila sve više po njoj i okolo nje. Èinilo se
kao da je neprestano zahvaæena plamenom, pa èak i kad je vatra jenjavala. Duboko iz nje su dopirali vapaji i
oèajnièki uzdisaji: "Gospodine, Gospodine, želim izaæi odavdje!"
Nastavila se ispružati prema Isusu. Pogledala sam prema Isusu i vidjela veliku tugu na Njegovom licu. Tada mi
je rekao: "Dijete Moje, ovdje si samnom kako bi rekla svijetu da je kazna za grijeh smrt i da je pakao stvarno
mjesto."
Ponovo sam po gledala u onu ženu i vidjela kako crvi gmižu iz kostiju njenog kostura. Vatra im nije nimalo
naudila. Isus mi je rek ao: " Ona zna za te crve i o sjeti ih u sebi."
"Gospodine, smiluj se!" zavapila sam kada je vatra dosegla svoj vrhunac i opet poèela p aliti sve oko sebe. Veliki
su vapaji i jecaji potresali dušu one žene. Bila je izgubljena. Nije bilo izlaza za nju. "Isuse, zašto je ona ovdje?"
uplašeno sam upitala.
Isus je rekao:"Doði."
Nalazili smo se na puteljku koji je prolazio izmeðu jama iz kojih se izdizao plamen i to dokle god je pogled
sezao. Iz svih sam smjerova mogla èuti vapaje živih mrtvaca izmješan s groznim kricima i stenjanjem. U paklu
nigdje nije bilo tihog njesta. Zrak je bio ispunjen smradom izgorjelog i trulog mesa.
Došli smo do sljedeæe jame. Bila je iste velièine kao i prethodna. I u ovoj se nalazio kostur. Muški je glas
zavapio iz jame: "Gospodine, smiluj mi se!" Tek kada bih èula glas iz jame, mogla sam prepoznati radi li se o
muško j ili žen skoj duši.
Ovaj je èovjek ispuštao grozne jecaje. "Tako mi je žao Isuse. Oprosti mi. Izbavi me iz ovog mjesta. Tu sam veæ
godinama! Preklinjem Te, pusti me van!" Strašni su uzdisaji i jecaji potresali njegov kostur dok je vapio: "Molim
te, Isuse, pusti me van!" Pogledala sam Isusa i vidjela kako i On plaèe.
"Gospodine Isuse." zavapio je èovjek iz goruæe jame, " zar nisam veæ dosta propatio za svoje grijehe? Umro sam
prije èetrdeset godina."
Isus je rekao plaèuæi:" Pisano je, pravednik æe živjeti od vjere! Svi nevjernici i oni koji se rugaju imat æe svoj
udio u ognjenom jezeru. ti nisi htio vjerovati u istinu. Mnogo su puta moje sluge bile poslane k tebi da ti pokažu
put, no ti ih nisi htio slušati. Smijao si im se i odbijao evanðelje. Rugao si mi se i ismijavao iako sam umro za
tebe na križu i nisi se htjeo pokajati za svoje grijehe. Moj Otac ti je d ao mnogo prilika d a se spasiš. Da si barem
poslušao!"
"Znam Gospodine, znam!" zavapio je èovjek, "Sada se, evo, kajem."
"Prekasno je", odgovorio je Isus. "Osuda je donesena."
È ovjek je nastavio: "Neki ljudi koje poznajem takoðer dolaze ovamo jer se niti oni ne žele pokajati za svoje
grijehe dok su još na zemlji. molim Te Gospodine, pusti me da im odem reæi da se moraju pokajati za svoje
grijehe dok su još na zemlji. Ne želim da i oni završe ovdje."
Isus je odgovorio: " Oni imaju propovjednike, uèitelje i starješine - svi oni im navješæuju evanðelje i oni æe im
reæi. Oni takoðer imaju i prednosti moderne komunikacije kao i mnoge druge naèine da èuju o meni. Poslao sam
im radnike kako bi mogli p ovjerovati i biti spašeni. Ako neæe vjerovati kada èuju evanðelje, neæe vjerovati niti
uvjeravanjima mrtvoga èovjeka."
Kada je èuo ovo, èovjek se jako razbjesnio i poèeo je psovati i proklinjati. Zle su rijeèi bogohuljenja potekle iz
njegovih usta. Stravièno je bilo gledati kako se vatra širila i kako su komadi sagorijelog trulog mesa otpadali s
njegovih kostiju. Vidjela sam mu dušu unutar njegove mrtve ljušture. Izg ledala je p opu t prljavosive izmaglice
koja je ispunjavala unutrašnjost kostura.
Okrenula sam se prema Isusu i zavapila: "Gospodine, kako je ovo u žasno!"
Isus je odgovorio: "Pakao je stvaran, osuda je stvarna. Dijete moje, Ja ih toliko ljubim. Ovo je tek poèetak
strahota koje æu ti pokazati.. Vidjet æeš još puno više."
"Reci svijetu da je pakao stvaran te da se i muškarci i žene trebaju pokajati za svoje grijehe. Doði i slijedi me.
Moramo nastaviti."
U sljedeæoj se jami nalazio oblik male žene koja je izgledala kao da ima osamdeset godina. Ne znam na osnovi
èega sam procijenila njezinu dob, no ipak sam to mogla. Trajna je vatra veæ spalila kožu s njenoga tijela tako da
su ostale samo kosti ispunjene prljavom izmaglicom - dušom. Gledala sam kako ju vatra proždire. Uskoro sam
mogla vidjeti samo kosti i crve, kojima vatra nije mogla nauditi, kako gmižu iz njih.

- 6 -
"Gospodine, kako užasno!" zavapila sam. "Ne znam mogu li nastaviti jer ovo je nesnosno. Duše su gorjele u
jamama dokle god mi je pogled sezao.
"Dijete Moje, ovdje si upravo radi toga",odgovorio je Isus. "Trebaš vidjeti a onda i prenijeti istinu o paklu! Nebo
je stvarno mjesto! Pakao je stvarno mjesto! Doði, idemo dalje."
Osvrnula sam se i pogledala ponovo u onu žen u. Njezini vapaji su bili tako tužn i. Sklopila je svoje košæate ruke
kao da se moli. Nisam mogla prestati plakati. Znala sam da svi ti ljudi u paklu osjeæaju sve, isto kao i ja tada.
Isus je znao moje misli. "Da, dijete Moje", rekao je "oni takoðer osjeæaju sve što i ti. Kada ljudi doðu ovdje sa
sobom donose osjetila i misli koja su imali i na zemlji. Sjeæaju se svojih obitelji i prijatelja i svih onih trenutaka
kada su imali priliku pokajati se a nisu to uèinili. Njihovo ih pamæenje uvijek prati. Da su bar povjerovali u
evanðelje i pokajali se p rije nego li je bilo prekasno."
Ponovo sam pogledala onu staricu i opazila da ima samo jednu nogu i da ima nekakve rupice izbušene na
bokovima. "Što je to?" pitala sam.
Rekao je: "Dijete, dok je bila na zemlji imala je rak i bila je u velikim bolovima. operirali su ju da bi joj spasili
život. Tijekom godina je postala ogorèena starica. Mnogi od mog narod a su dolazili da se mole za nju i da joj
kažu kako ju Ja mogu iscjeliti. ona bi govorila: " Bog je kriv za ovu moju situaciju" i nikako se nije htjela
pokajati i povjerovati u evanðelje. Èak me je jednom davno i poznavala, no s vremenom me je zamrzila."
"Rekla je da joj ne treba Bog i nije htjela da ju iscjelim. Unatoè tome još uv ijek sam joj želio pomoæi i iscjeliti ju
i blagosloviti. No, okrenula mi je leða i proklinjala me. Rekla je da me ne treba. Jo š uvijek je Moj Duh èeznuo za
njom. Èak i nakon što mi je okrenula leða i dalje sam ju pokušavao privuæi svojim Duhom, no nije me željela
slušati. Na kraju je umrla i došla je ovamo."
Starica je zavapila Isusu: "Gospodine Isuse, molim Te, oprosti mi sada. Žao mi je što se nisam pokajala dok sam
bila na zemlji." Jecajima je vapila Isusu: " Da sam se barem pokajala dok to nije bilo prekasno! Gospodine,
izbavi me odavdje!¨Služit æu Ti! Bit æu dobra. Zar nisam dovoljno p ropatila? Zašto li sam èekala dok nije bilo
prekasno? O, zašto li sam èekala dok me Tvoj Duh nije prestao privlaèiti?"
Isus joj je rekao: "Imala si priliku za prilikom da se pok aješ i da mi služiš." Mogla se vidjeti velika tuga na
Isusovom licu dok se udaljavao.
Dok sam promatrala staricu kako plaèe, pitala sam: "Gospodine, što je sljedeæe?"
Mogla sam osjetiti strah svuda oko sebe. Svuda oko mene su bili tuga, bolni krici i ozraèje smrti. Hodala sam sa
Isusom u tuzi i žaljenju sve do sljedeæe jame. Mogla sam nastaviti samo u Njegovoj snazi. Još uvijek sam iz
daljine mogla èuti vapaje one starice kako se kaje i moli za oproštenje. Kada bih bar mogla nešto uèiniti da joj
pomognem, pomislila sam. Grešnièe, nemoj èekati sve dok te Božji Duh ne prestane pozivati.
U sljedeæoj se jami nalazila žena na koljenima i izgledalo je kao da nešto traži. Njene su kosti takoðer bile sve
izbušene. Ispod haljine zahvaæene vatrom nazirale su joj se kosti. Bila je æelava, a na mjestima oèiju i nosa
nalazili su se šuplji otvori. Kako je kleèala, oko njenih je koljena go rjela vatra. Ona je prstima grebala stranice
pokušavajuæi izaæi iz sumporne jame. Vatra je dosegla do njenih ruku, a trulo meso je poèelo otpadati.
"O, Gospodine, Gospodine!" plakala je, "želim izaæi van." Dok smo ju promatrali , uspjela je konaèno doæi do
vrha jame. Pomislila sam kako æe uspjeti izaæi kad se odjednom veliki demon, velikim krilima, koji je, èin i mi
se, visio na vrhu, otrgnuo i sunovratio na nju. Bio je smeðocrne boje i bio je dlak av po cijelom tijelu. Oèi su mu
bile skroz iza na glavi i bio je velik poput velikog grizlija. Demon je pojurio prema ženi i grubo ju gurnuo nazad
u goruæu jamu. Užasnuto sam gledala kako je pala. Bilo mi ju je jako žao. Željela sam ju primiti i zagrliti ju te
pitati Boga da ju iscijeli i izbavi iz ovog mjesta.
Isus je znao moje misli te mi rekao: " Dijete moje, presuda je donesena. Bog je svoje rekao. Dok je još bila
dijete, pozivao sam ju i pozivao da se pokaje i da mi služi. Kada je imala šesnaest godina, došao sam i rekao
joj:'Volim te. Predaj mi svoj život i slijedi me jer te pozivam za posebnu svrhu.' Pozivao sam ju, ali ona nije
htijela poslušati. Rekla je: ' jednoga dana æu Ti služiti. Sada baš nemam vremena za tebe. Sada nemam vremena
jer uživam u životu. Nemam vremena da ti služim Isuse. Sutra æu' no to sutra nije nikada došlo jer je èekala
predugo."
Žena je zavapila Isusu: " Moja je duša u strašnim patnjama. Odavde nema izlaza. Znam da sam željela svijet više
od Tebe Isuse. Željela sam bogatstvo, slavu i uspjeh i dobila sam to. Mogla sam si kupiti što god sam h tjela; bila
sam sama sebi šef. Bila sam najljepša i najbolje odjevena žena svoga vremena. Imala sam bogatstvo, slavu i
uspjeh, no otkrila sam da ništa od toga ne mogu ponijeti sa sobom kada umrem. O Gospodine, pakao je grozan.
Nemam odmora ni danju ni noæu. Stalno sam u bolovima i mukama. Po mozi mi Gospodine," p lakala je.
Žena je èeznutljivo pogledala u Isusa i rekla: " Slatki moj Gospodine, da sam te barem poslušala! To æu zauvijek
žaliti. Planirala sam ti služiti jednog dana - kada sam mislila da æu biti spremna. Mislila sam da æeš me zauvijek
èekati. Bilaa sam u zabludi! Bila sam najtraženija žena svoga vremena zbog svoje ljepote. Znala sam da me Bog
poziva da se pokajem. Cijeloga života me je privlaèio svojim nitima ljubavi, a ja sam mislila da mogu iskoristiti
Boga kao i sve ostale o ko sebe. On bi uvijek bio tu za mene. O, da, koristila sam Boga! toliko se trudio da me
navede da Mu služim, a aja sam cijelo to vrijeme mislila da ga ne trebam. O kako sam bila u krivu! Sotona me
poèeo upotrebljavati, a ja sam mu poèela sve više i više služiti. Na kraju sam sotonu voljela sve više nego Boga.

- 7 -
Voljela sam griješiti i nisam se htjela okrenuti Bogu."
Sotona je koristio moju ljepotu i novac i sve moje misli su se okrenule prema njemu. Èak i tada me je Bog
nastavio privlaèiti sebi. No, ja sam mislila da uvijek postoji sutra ili dan poslije. Tada, jedn oga dana, dok sam se
vozila u autu, moj vozaè se zaletio u kuæu i ja sam poginula. Gosp odine, molim te pusti me van!" Kako je
govorila, ispružila je svoje košæate ruke prema Isusu dok ju je plamen proždirao.
Isus je rekao: " Presuda je donesena."
Dok smo išli prema sljedeæoj jami, mogla sam vidjeti kako mu suze teku niz obraze. Plakala sam gledajuæi svu tu
stravu pakla. "Dragi Gospodine", plakala sam, "ova patnja je previše stvarna. Kada duša doðe ovamo, više nema
nade ni života, nema ljubavi. Pakao je previše stvarno mjesto. Odavde nema izlaza", pomislila sam. Ova žena æe
vjeèno gorjeti u plamenu.
"Vrijeme istjeèe", rekao je Isus. "Sutra se vraæamo."
Prijatelju, ako živiš u grijehu, molim te pokaj se. Ako si bio nanovo roðen, ali si okrenuo leða Bogu, smjesta se
pokaj i vrati mu se. živi dobar život i zauzimaj se za istinu. Probudi se prije nego li bude prekasno kako bi
mogao provesti vjeènost s Gospodinom u nebu.
Isus je ponovo progovorio: "Pakao ima tijelo (ljudskog oblika) koje leži na leðima u središtu zemlje. Pakao ima
oblik kao ljudsko tijelo i ima puno prostorija patnji."
Sjeti se da kažeš ljudima na zemlji da je pakao stvarno mjesto. Tamo se nalaze milijuni izgubljenih duša i
svakoga dana dolazi mnoštvo novih. Sudnjega dana smrt i pakao æe biti baèeni u ognjeno jezero; to æe biti druga
smrt."
3
Desna noga pakla
Otkada sam bila u paklu, nisam mogla ni spavati ni jesti. Svakoga dana sam ponovno proživljavala pakao. Kada
bi zatvorila oèi, vidjela bi pakao. Moje uši nisu mogle prestati èuti plaè prokletih ljudi u paklu. Uvijek sam
iznova, kao da gledam TV, proživljavala pakao. Svake sam niæi bila u paklu, a svakoga dana sam se trudila naæi
rijeèi kojima bi svijetu najbolje mogla opisati sve te zastrašujuæe stvari.
Isus mi se ponovo ukazao i rekao: "Veèeras, dijete Moje, idemo u desnu nogu pakla. Nemoj se bojati jer Ja sam s
tobom i volim te."
Gspodinovo je lice bilo tužno a oèi mu ispunjene velikom, blagom i dubokom ljubavlju. Unatoè tome što su svi
oni ljudi u paklu, znala sam da ih On još uvijek ljubi i da æe ih ljubiti cijelu vjeènost.
"Dijete Moje,", rekao je," Bog nam je svima dao slobodnu volju kako bi sami mogli odluèiti hoæemo li služiti
Njemu ili sotoni. Vidiš, Bog nije stvorio pakao za svoj narod. Sotona zavodi mnoge da ga slijede, no pakao je
stvoren za sotonu i njegove anðele. Ne želim ni Ja niti Moj Otac da bilo tko propadne." Su ze suosjeèanja su tekle
niz Isusove obraze.
Ponovo je poèeo govoriti: "Sjeti se Mojih rijeèi u danima koji su pred nama dok ti budem pokazivao pakao:'Dana
mi je sva vlast i na nebu i na zemlji.' Sada, na trenutke æe ti izgledati kao da sam te ostavio, iako te neæu ostaviti.
Isto tako, povremeno æemo biti vidljivi zlim silama i izgubljenim dušama, a povremeno neæemo. Bez obzira
kamo idemo, ne boj me se slijediti."
Zajedno smo krenuli. Slijedila sam ga u stopu i plakala. Dan ima sam plakala i nisam se mogla osloboditi
prisutnosti pakla koji je stalno bio preda mnom. Uglavnom sam plakala iznutra. Moj je duh bio jako tužan.
Stigli smo pred desnu nogu pakla. gledajuæi ispred sebe, vidjela sam da se nalazimo na suhoj i izgorjeloj stazi.
Prljavi je zrak bio ispunjen kricima. Osjeæaj je smrti bio sveprisutan. Smrad je povremeno bivao toliko odvratan
da mi je bilo mu ka. Svuda je bila tama osim svjetla koje je isijavalo iz Isusa i iz vatrenih jama koje su se
prostirale dokle god mi je pogled sezao.
Odjednom su kraj nas poèeli prolaziti raznorazni demoni. Vragovi su režali na nas dok su nas obilazili.
Demonski su duhovi svih velièina i oblika prièali meðusobno. Ispred nas je jedan veliki demon davao naredbe
manjima. Zastali smo da èujemo i Isus je rekao: " Ovdje je takoðer prisutna nevidljiva vojska zlih sila koju sada
ne vidimo - demoni poput zlih duhova bolesti."
"Idite!" naredio je veliki demon manjim demonima i vragovima. "Èinite mnoga zla djela. Razarajte domove i
uništavajte obitelji. Zavodite slabe kršæane, krivo ih navodite i savjetujte i to što više možete. Kada se vratite,
dobit æete svoju nagradu."
"Pazite, morate biti pažljivi s onima koji su iskreno primili Isusa kao svog osobnog spasitelja. oni imaju moæ da
vas izgone. Idite sada po cijelom svijetu. Veæ sam ih puno tamo poslao i još æu ih puno poslati. Sjetite se da smo
sluge princa tame."
Na to su se zli oblici razbježali van iz p akla. Vratašca su se na vrhu desne noge pakla brzo otvarala i zatvarala
kako bi ovi izašli van. Neki su takoðer izašli i kro z tunel kojim smo mi došli.
Pokušat æu opisati kako su ovi zli oblici izgledali. Onaj koji je govorio bio je jako velik, otprilike velièine
odraslog medvjeda grizlija. Bio je smeðe boje, a glava mu je bila kao u šišmiša s oèima smještenim duboko u
dlakavom licu. Dlakave su mu ruke visjele sa strane, a iz dlakavog lica su mu izvirivali oènjaci.

- 8 -
Drugi je bio velièine malog majmuna. imao je vrlo duge ruke. bio je dlakav po cijelome tijelu. Lice mu je bilo
maleno i imao je špicasti nos. Nigdje na njemu nisam mogla vidjeti oèi.
Jedan drugi je imao ogromnu glavu, velike uši i dugaèak rep dok je neki opet bio velièine konja i imao glatku
kožu. Pogled na ove demone i zle duhove te odvratan smrad koji je izlazio iz njih nagonio me na povraæanje.
Demoni i ðavoli su bili gdje god bih se okrenula. Isus mi je rekao da najveæi demoni dobivaju zapovijedi izravno
od sotone.
Nastavili smo hodati do sljedeæe jame. Uzvici su bola i nezaboravni zvukovi žaljenja bili posvuda. "Gospode
moj, što je sljedeæe?", pomislila sam.
Prošli smo pokraj nekog zlog biæa koje nas, èini se, nije vidjelo i zaustavili se kod jedne jame iz koje je sukljala
vatra i sumpor. U ovoj jami je bio oblik velikog èovjeka. Èula sam kako propovijeda evanðelje. Zapanjeno sam
pogledala prema Isusu oèekujuæi odgovor jer On je znao i moje misli. Rekao mi je: "Ovaj je èovjek, dok je bio
na zemlji, bio propovjednik evanðelja. Ispoèetka je govorio istinu i služio Mi."
Pitala sam se zašto je ovaj èovjek u paklu. Bio je visok oko dva metra a njegov kostur je bio prljavosive boje
poput nadgrobnog spomen ika. Još uvijek su djelovi njegova odjela visjeli s kostiju Pitala sam se kako to da vatra
nije spalila te komade poderane odjeèe koji su visjeli s njega. Zapaljeni su komadi mesa takoðer visjeli a lubanje
mu je bila sva u plamenu. Iz njega je dopirao odvratan smrad.
Gledala sam kako je èovjek rastvorio ruke kao da u njima drži knjigu te poèeo èitati stihove iz nje. Ponovo sam
se sjetila što mi je Isus rekao: " U paklu imaš sva svoja osjetila koja su èak i intenzivnija nego na zemlji."
È ovjek je èitao stih po stih i pomislila sam kako je to dobro. Isus je velikom ljubavlju rekao èovjeku: "Mir, budi
tiho." Èovjek je smjesta prestao govo riti i polako se o krenuo prema Isusu.
Unutar kostura sam mogla vidjeti njegovu dušu. Rekao je Gospodinu: "Gospodine, sada æu propovijedati istinu
svem narodu. Gospodine, sada sam spreman otiæi i reæi drugima o ovome mjestu. Znam da dok sam bio na
zemlji nisam vjerovao da oakao p ostoji niti sam vjerovao da æeš ponovo doæi. Govorio sam ono što su ljudi htjeli
èuti, a nisam govorio istinu ljudima u crkvi."
"Znam da nisam volio ljude druge rase i boje kože i da sam uzrokovao da mnogi otpadnu od Tebe. Napravio sam
svoja pravila o nebu i o tome što je ispravno a što pogrešno. Znam da sam mnoge zaveo i naveo da se spotièu o
Tvoju Svetu Rijeè te uzimao novac od siromašnih ljudi. Ali Gospodine, pusti me vam i èinit æu dobro. više neæu
uzimati novac iz crkvene blagajne. Veæ sam se pokajao. Voljet æu ljude svih rasa i boje kože."
Isus je odgovorio: " Ti ne samo da si krivo tumaèio Božju Svetu Rijeè veæ si i lagao da neznaš pravu istinu.
Zadovoljstva su ti ovog svijeta bila važnija od istine. Èak sam te i Ja posjetio i pokušao navesti na pravi put, no
nisi htio slušati. Otišao si svojim putem i zlo ti je postalo gospodinom. Znao si istinu, ali se nisi htio pokajati i
vratiti mi se. Ja sam bio tamo cijelo to vrijeme. Èekao sam na tebe. Želio sam da se pokaješ, ali nisi. Sada je
presuda veæ donesena."
Na Isusovom se licu moglo vidjeti žaljenje. Znala sam, da je ovaj èovjek poslu šao Spasiteljev poziv, sada nebi
bio ovdje. O narode, molim vas, slušajte.
Isus se ponovo obratio otpalom propovjedniku: "Trebao si govoriti istinu i okrenuo bi Božjom Rijeèi , koja kaže
da æe svi grešnici završiti u ognjenom jezeru, mnoge pravednosti."
"Ti znaš put križa. Znaš put pravednosti. Znaš istinu, no sotona ti je napunio srce svojim lažima i ti si zgriješio.
Trebao si se iskreno pokajati, a ne tek djelomièno. moja Rijeè je istinita. Ona ne laže. Sada je prekasno.! Da,
prekasno je." Na to je èovjek stisnuo svoju šaku i mahajuæi njome psovao i proklinjao Isusa.
Tužni smo otišli do sljedeæe jame. Otpali propovjednik je i dalje psovao i proklinjao Isusa. Prolazeæi kraj goruæih
jama, izgubljene su duše ispružale svoje ruke prema Isusu moleæi ga za milo st. Njihove su košæate ruke bile
sivocrne od stalnog izgaranja. Nisu imali niti malo mesa i krvi na sebi. Svuda samo smrt i umiranje. Iznutra sam
plakala: " O zemljo, pokaj se. Ako se ne pokajete, doæi æete ovamo. Uèinite to prije nego li bude prekasno."
Zaustavili smo se kod sljedeæe jame. Osjeèala sam tako sažaljenje prema svima njima da sam jedva mogla ostati
na nogama. Strašni su me jecaji potresli. "Isuse, tako me boli srce", rekla sam.
Ženski je glas progovorio iz jame. Stajala je u središtu plamena koji je obuhvaæao cijelo njezino tjelo. Kosti su
joj bile prekrivene crvima i trulim mesom. Kako sa plamen oko nje poveæavao i još ju više prožimao, podigla je
svoje ruke prema Isusu vapeæi: "Izbavi me od avdje. Sada æu Ti predati svoje srce, Isuse. Svima æu govoriti o
tvome oproštenju. Svjedoèit æu svima o tebi. Preklinjem Te , pusti me van!"
Isus je rekao: " Moja Rijeè je istinita i objavljuje da se svi moraju pokajati i okrenuti od svojih g rijeha i tražiti
Me da uðem u njihov život ako žele izbjeèi ovo mjesto. Oproštenje grijeha dolazi po Mojoj krvi. Ja sam vjeran i
pravedan i oprostit æu svakome tko mi se obrati. Neæu ih odbaciti."
Okrenuo se, pogledao prema ženi i rekao: "Da si me poslušala i pokajala se oprostio bih ti."
Žena je pitala: "Gospodine, zar odavdje nema izlaza?"
Isus joj odgovori blagim glasom: "Ženo, dane su ti mnoge prilike da se pokaješ, no otvrdnula si svoje srce te nisi
htjela to uèiniti. Zn aš i sama da Moja Rijeè kaže da æe svi koji prodaju svoje tijelo imati udio u ognjenom
jezeru."
Isus se okrenuo prema meni i rekao: " Ova žena je imala grješan odnos s mnogim muškarcima i uzrokovala je

- 9 -
rasp ad mnogih obitelji. No, unatoè svemu tome Ja sam ju i dalje ljubio. Došao sam k njoj nudeæi joj spasenje, a
ne osudu. Poslao sam joj mnogo svojih slugu ne bi li se pokajala i okrenula od svojih zlih djela, no ona to nije
željela. Po zvao sam ju još dok je bila mlada djevojka, no ona je nastavila èiniti zlo. Uèinila je mnogo loših stvari,
ali Ja bih joj ipak oprostio da me je samo zamolila. U nju je ušao sotona i postala je ogorèena i nije nikome ništa
opraštala."
"U crkvu je išla samo da upozna muškarce i zavodi ih. Da je barem došla k Meni, oprao bih sve njene grijehe
svojom krvlju . Jedan d io nje mi je htio služiti, no ne može se služiti i Bogu i sotoni u isto vrijeme. Svatko mora
donijeti odluku kome æe služiti."
"Gospodine", zaplakala sam, "daj mi snage da nastavim." Tresla sam se od glave do pete gledajuæi straviène
prizore pakla.
Isus mi je rekao: "Mir tebi."
"Pomozi mi Gospodine",zavapila sam, "sotona ne želi da mi ljudi znamo istinu o paklu. Ni u svojim najluðim
snovima ne bi p omislila da æe u paklu biti upravo ovako. dragi Isuse, kada æe ovome doæi kraj?"
"Dijete Moje", odgovorio je Isus, "Samo Otac zna kada æe doæi kraj." Ponovo mi je rekao: "Mir s tobom." Velika
snaga se spustila na mene.
Nastavili smo hodati izmeðu jama. Htjela sam svakoga povuæi van iz jame i postaviti ih Isusu pred noge. Jako
sam plakala u sebi. Pomislila sam kako nikada ne bih željela da moja djeca završe ovdje.
Napokon, Isus se okrenuo prema meni i tiho rekao: "Dijete Moje, sada æemo se vratiti tvojoj kuæi. Sutra naveèer
æemo se vratiti u ovaj d io pakla."
Kod kuæe sam plakala i plakala. Tijekom dana sam ponovo proživljavala stravu onih ljudi u paklu. Svakoga koga
sam srela tijekom dana, govorila sam o paklu. Rekla sam im kako je bol u paklu nevjerojatna.
Vi koji èitate ovu knjigu, molim vas, preklinjem vas, pokajte se za svoje grijehe. Prizovite Isusa i molite ga da
vas spasi. Uèinite to danas. Nemojte èek ati sutra. Možda neèe b iti sutra. Vrijeme brzo istjeèe. Padnite na koljena
i oèistite se od svojih grijeha. Budite dobri jedni prema drugima. Budite dobri i praštajte jedni drugima i to radi
Isusa.
Ako ste ljuti na nekoga, oprostite im. Niti jedna lju tnja nije vrijedna da odete u pakao. Opraštajte kao što i Krist
oprašta nama naše grijehe. Isus æe nas moæi zadržati samo ako imamo pokajano srce i ako dopustimo da nas
Njegova krv èisti od grijeha. Volite svoju djecu i svoje susjede kao što volite sami sebe.
Gospodin govori: "Pokajte se i budite spašeni."
4
Još više jama
Sljedeæe smo noæi Isus i ja ponovo otišli u desnu nogu pakla. kao i prije, vidjela sam Isusovu ljubav prema
izgubljenim dušama u paklu. Takoðer sam vidjela Njegovu ljub av prema meni i prema svima na zemlji .
"Dijete", rekao je, " Bog ne želi da itko propadne. Sotona zavodi mnoge da ga slijede. No, Bog oprašta. On je
Bo g ljubavi. Da su ovi iskreno došli pred Oca i pokajali se, On b i im oprostio." Velika je b lagost prekrila
Isusovo lice dok je govorio.
Ponovo smo hodali izmeðu goruæih jama i prolazili pokraj ljudi u mukama koje sam veæ ranije opisala. "O, moj
Gospodine, kako je to strašno", pomislila sam. Nastavili smo prolaziti kraj mnogih, mnogih duša koje izgaraju u
paklu.
Iz jama su se izdizale ruke vapeæi za Isusom. To su bile same kosti, a gdje bi trebalo biti meso, visjeli su samo
pougljeni komadi sivoga i truloga mesa. U svakoj je jami bio kostur unutar kojega se, zauvijek zatoèena, nalazila
prljavosiva izmaglica - duša. Po njihovim sam vapajima mogla zakljuèiti da su osjetili vatru, crve, bol i
beznadnost. Njihov plaè me ispunio neopisivo velikom tugom. "Da su bar poslušali, ne bi bili ovdje", pomislila
sam-.
Znala sam da su izgubljene duše u paklu imale sva svoja osjetila. Sjeèaju se svega što im je ikada bilo reèeno.
Znali su da nemaju izlaza iz ove muke i da su zauvijek izgubljeni. No ipak, bez nade, još uvijek su se nadakli,
ispružajuæi svoke ruke prema Isusu tražeæi milost.
Zaustavili smop se kod sljedeæe jame. Bila je potpuno ista kao i sve prijašnje. Unutra se nalazio oblik žene, što
sam znala po njenom glasu. Zavapila je Isusu da ju izbavi iz plamena.
Isus je s ljubavlju pogledao na ženu i rekao: "Pozivao sam te k sebi dok si bila na zemlji. Molio sam te da
ispraviš svoje putove prije nego bude prekasno. Puno sam te puta posjetio o ponoæi da ti govorim o Mojoj
ljubavi. Volio sam te i p o Duhu svome te privlaèio k sebi."
"Da Gospodine", rekla si,"slijedit æu te.", ustima svojim si rekla da me voliš, no tvoje srce nije tako mislilo. Znao
sam gdje se nalazi tvoje srce. È esto sam ti slao svoje glasnike da ti kažu da se pokaješ za svoje grijehe i obratiš
mi se, ali nisi me htjela poslušati. Htjeo sam te upotrebiti da služiš drugima i da im pomažeš da me pronaðu. No
ti si htjela svijet, a ne mene. Pozivao sam te, ali me nisi htjela slušati i nisi se htjela pokajati za svoje grijehe."
Žena je odgovorila Isusu: "Sjeæaš se Gospodine, kako sam išla u crkvu i bila dobra žena. Prikljuèila sam se i
postala èlanom Tvoje crkve. Znala sam da me pozivaš. Znala sam da moram poslušati taj poziv i to sam i

- 10 -
uèinila."
Isus je odgovorio: " Ženo, još uvijek si pu na laži i grijeha. pozvao sam te, ali me ti nisi poslu šala. Istina je da si
bila èlan crkve, ali biti èlanom crkve ne osigurava nebo. Imala si mnogo grijeha i nisi se pokajala. Uzrokovala si
i da se drugi spotièu o Moju Rijeè. Nisi htjela oprostiti drugima kada su te povrijedili. Pred drug i kršæanima si se
pretvarala da me ljubiš i da mi služiš, no kada si bila sama, lagala si, varala i krala. Pridavala si pažnju
zavodnièkim duhovima i uživala u dvostrukom životu. Poznavala si i široki i uski put."
Isus je nastavio: "Takoðer si i dvosmisleno govorila. Govorila si o svojoj braæi i sestrama u Kristu. Osuðivala si
ih i smatrala se svetijom od njih dok je u tvome srcu b io veliki grijeh. Jedno znam, nisi htjela slušati Moj slatki
Duh samilosti. Osuðivala si prema vanjštini osobe bez da si uzimala u obzir èinjenicu da su mnogi od njih tek
djeca u vjeri. Bila si izuzetno netolerantna."
"Da, ustima si rekla da me ljubiš, ali tvoje je srce bilo daleko od Mene. Znala si putove Gospodnje i razumjela
ih. Igrala si se s Bogo m, a Bog zna sve. Da si iskreno služila Bogu, sada ne bi bila ovdje. Ne možeš služiti Bogu
i sotoni u isto vrijeme."
Tada se okrenuo prema meni i rekao: " U posljednje æe dane mnogi otiæi od vjere davajuèi pažnju zavodnièkim
duhovima i služeèi grijehu. Izaði i odvoji se od njih. Nemoj iæi usporedno s njima." Dok smo se udaljavali, žena
je poèela psovati i proklinjati Isusa. Bijesno je vrištala i plakala. Mi smo nastavili dalje. Osjeæala sam slabost u
tijelo.
U sljedeæoj je jami opet bio oblik kostura. Èak i prije nego smo došli do njega, osjetila sam strašan smrad smrti.
Ovaj je kostur izgledao kao i svi prethodni.
Pitala sam se što je to uèinila ova duša da je sada izgubljena i bez nade, bez buduænosti osim vjeènosti na ovom
strašnom mjestu. Pakao je za cijelu vjeènost. Zaplakala sam kada sam èula vapaj duše iz jame patnjiSlušala sam
što žena u plamenu iz jame govori Isusu. Citirala je Rijeè Božju. "Dragi gospodine, što ona tu radi?" pitala sam.
"Slušaj", rekao je Isus.
Žena je govorila: " Isus je pu t, istin a i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po Njemu. Isus je svijetlo svijeta.
Doðite Isusu i On æe vas spastii."
Mnoge su izgubljene duše oko nje slušale dok je govorila. Neki su je psovali i proklinjali. Neki su joj govorili da
prestane. No neki su pitali: "Zar uistinu još ima nade?" ili "Isuse, pomozi nam." zrak su ispunili jecaji žaljenja.
Nisam razumjela što se dogaða. Nisam znala zašto ova žena ovdje propovijeda evanðelje.
Gospodin je znao moje misli. Rekao je: " Dijete, kada je ova žena imala trideset godina, pozvao sam je da
propovijeda Moju Rijeè i da bude svjedokom evanðelja. Razne sam ljude pozivao d a budu razlièiti udovi moga
tijela. Ali ako muškarac ili žena, djeèak ili djevojèica ne žele Moj Duh, Ja æu otiæi dalje."
"Da, ona se odazvala na moj poziv i služila mi mnogo godina te je rasla u spoznaji Gospodina. prepoznavala je
Moj glas i uèinila je mnoga dobra djela za Mene. Prouèavala je Rijeè Božju. Èesto se molila i mnoge molitve su
joj odgovorene. Mnoge je poduèila svetosti. Bila je vjerna u svome domu."
" Prošlo je mnogo godina otkada je saznala da ju muž vara s drugom ženom. Iako ju je zamolio da mu oprosti,
ona je bivala sve ogorèenija i nije mu htijela oprostiti niti spasiti brak. Istina, njen muž je pogriješio i poèinio
težak grijeh."
"No ova je žena znala Moju Rijeè. Znala je opraštati i znala je da u svakoj kušnji ima izlaz. Njen mu ž ju je molio
da mu oprosti. Ona to nije htijela. Umjesto toga, u njoj se ukorijenila ljutnja koja je sve više i više rasla. Nije
htjela predati taj svoj problem u Moje ruke. Svakim je danom postajala sve ogorèenija. Rekla mi je:'Evo, ja
služim Boga u potpunosti, a moj muž se potuca s drugom ženom! Misliš da je to u redu?"
Odgovorio sam joj: 'Ne, to nije u redu. No, on ti se vratio, pokajao se i rekao da to neæe više nikada uraditi."
Rekao sam joj: "Kæeri, pogledaj sebe i vidjet æeš da si upravo ti ta koja je doprinjela tomu."
"Ne ja Gospodine", rekla je " ja sam svetica, a on je grešnik.", Nije me htijela slušati."
"Vrijeme je prolazilo a ona mi se nije htjela moliti niti èitati Bibliju. Postala je ljuta ne samo na svog muža veæ i
na sve ljude oko sebe. Citirala je Sveto Pismo, ali nije mu htjela oprostiti."
"Nije me htjela slušati. U njenom je srcu rasla gorèina i veliki je grijeh ušao u nju. na mjestu gdje je nekada bila
ljubav, sada je rasla mržnja i želja za ubojstvom. Jednoga je dana u svojoj ljutnji ubila svoga muža i njegovu
bivšu ljubavnicu. Tada ju je sotona obuzeo u potpunosti pa je uèinila samou bojstvo."
Pogledala sam na tu dušu koja se odrekla Krista i osudila svoju dušu na vjeènu vatru i bol. Slušala sam što je
odgovorila Isusu: " Sada æu mu oprostiti Gospodine." govorila je. "Pusti me van. Sada æu te poslušati. Vidiš,
Gospodine, sada propovijedam Tvoju Rijeè. Za sat vremena æe doæi demoni da me odvedu na još teže muke.
Mene muèe više nego ostale jer sam propovijedala Tvoju Rijeè. Molim Te, Gospodine, preklinjem Te, pusti me
van."
Plakala sam s tom ženom i molila Gospod ina da me saèuva od svake gorèine u mom srcu. " Gospodine Isuse,
nemoj dozvoliti ljutnji da ikada uðe u moje srce",rekla sam.
"Doði, idemo dalje", rekao je Isus.
U sljedeæoj se jami nalazila duša muškarca zatoèena u kosturu koja je vapila Isusu: "Gospodine, pomozi mi da
razumijem zašto sam ovdje."
Isus mu je odgo vorio: "Smiri se. Ti znaš zašto si ovdje."

- 11 -
"Pusti me van i bit æu dobar.", prek linjao je èovjek.
Gospodin mu je rekao: " Još uvijek lažeš, èak i u paklu."
Isus se tada okrenuo prema meni i rekao: " Ovaj je èojek imao 2 3 godine kada je došao ovamo. Nije želio
poslušati Moje evanðelje. Puno puta je èuo Moju Rijeè i bio u Mojoj kuæi. Privlaèio sam g a Duhom Svojim
prema spasenju, ali on je želio požudu svijeta. Volio je p iti i nije pridavao pažnju mome pozivu. Odrastao je u
crkvi, ali nije mi želio predati svoj život. Jednoga dana mi je rekao: 'Jednoga dana æu ti predati svoj život Isuse.'
no taj dan nije nikada došao. Jedne veèeri, nakon zabave, doživio je prometnu nesreæu i poginuo. Sotona ga je
zaveo do samoga kraja."
"Poginuo je na mjestu, Nije htio slušati moj poziv. I drugi su poginuli u toj prometnoj nesreæi. Sotonino djelo je
ubiti, ukrasti i uništiti. Da je bar ovaj mladiæ poslušao. Oèeva je volja da nitko ne propadne. Sotona je htio dušu
ovoga èovjeka i uništio ju je nemarnošæu, grijehom i jakim piæem. Mnogi su domovi i životi uništeni svake
godine zbog alkohola."
Kada bi bar ljudi mogli vidjeti da su požude i težnje ovoga svijeta prolazne! Ako doðeš pred Gospodina Isusa,
On æe te izbaviti od ropstva jakom piæu. Pozovi Isusa i On æe te èuti i pomoæi ti. Bit æe tvoj prijatelj. On te voli i
ima snagu oprostiti ti grijehe.
Kršæani u braku, Isus vas upozorava da ne smijete poèiniti preljub. Èak i poželjeti nekoga u svome srcu, ne
poèinivši tjelesnu preljubu, može biti preljuba u srcu.
Mladi, bježite od droge i seksualnih grijeha. Ako ste zgriješili, Bog vam može oprostiti. Pozovite ga sada dok još
imate priliku. Pronaðite odrasle kršæane, snažne u vjeri i zamolite ih da razgovarate o svojim problemima. Bit æe
vam drago što ste to uèinili na zemlji i to prije nego li bude prekasno.
Sotona dolazi kao anðeo svjetla da zavede svijet. Nije nikakvo èudo što su grijesi ovoga svijeta izgledali tako
primamljivo ovome mladiæu, iako je znao Božju Svetu Rijeè. "Ma samo još jedna zabava", mislio je , "Isus æe to
razumjeti," ali smrt je nemilosrdna. Èekao je predugo.
Pogledala sam u dušu toga èovjeka i sjetila se svoje djece. " O, Bože, neka te služe!" Znam da mnogi od vas koji
èitate ovu k njigu imate svoje voljene, možd a i djecu, za koje ne želite da završe u paklu. Recite im o Isusu dok
nije prekasno. Recite im da se pokaju za svoje grijehe i Bog æe im opro stiti i posvetiti ih.
Vapaji su onoga mladiæa danima odzvanjali u meni. Nikada neæu zaborav iti njegove vapaje žaljenja. Sjeæam se
komada njegova tijela kako su gorili u plamenu. Ne mogu zab oraviti propadanje, smrad smrti, šupljine gdje su
nekada bile oèi, prljavosivu dušu i crve koji su gmizali iz kostiju. Oblièje je mladog èovjeka podiglo ruke prema
Isusu i moleæivo vapilo dok smo odlazili prema sljedeæoj jami.
"Dragi Gospodine", molila sam, "daj mi snage da nastavim."
Èula sam ženin glas kako oèajnièki vapi. Vapaji su mrtvih dosezali odsvuda.
Uskoro smo došli do jame u kojoj je bila neka žena. Cijelom je dušom vapila Isusu da ju izbavi iz tog mjesta. "
Gospodine", rekla je, "zar nisam veæ dovoljno dugo ovdje? Moje patnje su veæe nego ih mogu podnijeti. Molim
te, Gospodine, pusti me van." Jecaji su je potresali, a u glasu joj se prepoznavala velika bol. Znala sam da jako
pati.
Rekla sam: "Isuse, zar ne možeš ništa uèiniti?"
Isus je pro govo rio ženi: " Dok si bila na zemlji p ozivao sam te i pozivao da mi se obratiš. Molio sam te da
ispraviš svoje putove predamnom, da praštaš drugima, da èiniš pravicu i da se kloniš grijeha. Èak sam te
posjeæivao po noæi i privlaèio te Svojim Duhom. Svojim ustima si rekla da me voliš, ali tvo je srce je bilo daleko
od men e. Zar nisi znala da se pred Bogom ništa ne može sakriti? Druge si uspjela prevariti ali ne i mene. No i
dalje sam ti slao ljude da te poziv aju na pokajanje, ali nisi h tjela poslušati. Nisi htjela èuti, nisi htjela vidjeti i u
ljutnji si ih tjerala od sebe. Stavio sam te na mjesto gdje si mogla èuti Moju Rijeè, ali nikako mi nisi htjela
predati svoje srce."
"Nije ti bilo žao niti te je bila sramota onoga što si èinila. Otvrdnula si svoje srce i odbacila Me. Sada si
izgubljena i u vjeènoj propasti. Trebala si me poslušati."
Kada je to èula, pogledala je u Isusa i poèela psov ati i proklinjati Boga. Osjetila sam prisutn ost zlih duhova i
znala sam da sve te psovke dolaze od njih. Kako je tužno biti u paklu za svu vjeènost! Oduprite se ðavlu dok još
možete i pobjeæi æe od vas.
Isus je rekao: "Svijet æe i sve što je od svijeta proæi, ali Moje Rijeèi neæe proæi nikada."
5
Tunel straha
Pokušala sam se sjetiti propovjedi koje sam èula o paklu. Ali nikada nisam èula o tako groznim stvarima kakve
mi je Gospodin pokazao ovdje. Pakao je beskonaèno gori nego što bi itko mogao zamisliti. Toliko me boli
spoznaja da duše koje se sada nalaze u paklu i moraju ostati ondje èitavu vjeènost. Od tamo nema izlaza.
Odluèna sam uèiniti sve što je u mojoj moæi kako bih spasila duše od ovih strahota. Moram propovijedati
evanðelje svakome koga susretnem jer pakao je strašno mjesto i ovaj izvještaj je istinit. Shvaæate li što govorim?
ukoliko se grešnici ne pokaju i ne povjeruju u evanðelje zasigurno æe završiti na ovom mjestu.

- 12 -
Vjerujte u Gospodina Isusa Krista i prizovite ga da vas spasi od vaših grijeha. È itajte 3. i 14. poglavlje Ivanovog
Evanðelja. Proèitajte i ovu knjigu od korica do korica kako biste bolje razumjeli pakao i što se tamo dogaða. Dok
èitate, molite Isusa da doðe u vaše srce i opere vas od grijeha p rije nego li bude prekasno.
Isus i ja smo išli kroz pakao. Staza je bila spaljena, suha i ispucana. Jame kraj staze su se protezale dokle god mi
je pogled sezao . Bila sam vrlo umorna. Moje srce, moj duh je bio sh rvan zbog svega što sam vidjela i èula, a i
zbog onoga što sam znala da je još predamnom.
"Isuse, daj mi snage da nastavim", zavapila sam.
Isus me je vodio. Bila sam ispunjena tugom zbog svih užasnih stvari koje sam vidjela. Pitala sam se hoæe li mi
svijez uopæe vjerovati. Pogledala sam ispred sebe, zatim iza sebe, pa oko sebe i gdje god bih pogledala, ne bih
vidjela kraja onim vatrenim i sumpornim jamama. Bila sam okružena vatrom, plamenovima i dušama koje su u
njima izgarale. Plakala sam na prizor èistog užasa. Bilo mi je previše nositi se sa stvarnošæu strave koju sam
gledala.
"O, zemljo, pokaj se ", zavapila sam. Jecaji su potresli moj duh dok sam nastavila hodati za Isusom. Pitala sam
se što je sljedeæe. Pitala sam se što sad radi moja obitelj i prijatelji. O kako ih volim! Sjetila sam se kako sam
zgriješila prije nego sam se vratila Isusu i zahvaljivala sam Bogu što sam se vratila dok još nije bilo prekasno.
Isus je rekao: " Sada æemo uæi u tunel koji æe nas odvesti u trbuh pakla. Pakao ima oblik ljudskog tijela koje leži
u središtu zemlje. Tijelo leži na leðima s raširenim rukama i nogama. Kao što Ja imam tijelo vjernika, tako i
pakao ima tijelo grijeha i smrti. Kako je Kristovo tijelo svakodnevno izgraðuje, tako se i tijelo pakla
svakodnevno izgraðuje."
Na ulazu u taj tunel nalazile su se vatrene jame iz kojih su dopirali vapaji i stenjanja prokletih duša, a èiji zvuci
su tad a od zvanjali u mojim ušima. Mnog i su priziv ali Isusa dok smo prolazili. Drug i su pokušavali izaæi iz jama
kako bio Ga dotakli, ali nisu mogli. "Prekasno, prekasno", plakalo je moje srce.
Dok smo hodali, mogla se vidjeti tuga na Isusovom licu. Gledala sam u te jame i razmišljala kako smo èesto u
svom dvorištu pekli meso na žaru i kako su izgledali crveno užareni komadi uglja nakon nekog vremena u vatri.
To je izgledalo tako slièno onome što sam tada vidjela u paklu.
Bila sam tako zahvalna kada smo ušli u tunel. Mislila sam da ovaj tunel ne može ni približn o biti strašan kao one
jame. No, jako sam pogriješila!
È im smo ušli u tunel, vidjela sam velike zmije i štakore te mnogo zlih duhova kako bježe ispred prisutnosti
Gospodina. Zmije su siktale i štakori skvièali na nas. Bilo je mnogo zlih zvukova. Tamne sjene su se prostirale
nad nama. Isus je bio jedino svjetlo koje se vidjelo u tunelu. Priljubila sam se što bliže sam mogla uz Njega.
Vragovi i ðavoli su bili svuda sa strana tunela i svi su prolazili nekamo gore i van iz tunela i odlazili na zemlju
kako bi izvršili sotonske zapovijedi.
Osjeæajuæi moj strah u ovome tamnom, vlažnom i prljavom mjestu, Isus je rekao: " Ne boj se; uskoro æemo doæi
do kraja ovog tunela. Ovo ti moram pokazati. Doði, slijedi me."
Ogromne su zmije gmizale kraj nas. Neke su od njih bile èak oko metar debele i osam metara dugaèke. Gusti je
smrad ispunio zrak, a zli su duhovi bili oko nas.
Isus je rekao: " Uskoro æemo doæi u trbuh pakla. Ovaj dio pakla je dvadeset i sedam kilometara visok i pet
kilometara širok." Isus mi je dao toène mjere.
Pokušat æu najbolje što mogu napisati i reæi što sam vidjela i èula. To æu uièiniti na slavu Oca, Sina i Duha
Svetoga. Neka bude volja Božja.
Znala sam da mi Isus sve ovo pokazuje kako bi mogla upozo riti muškarce i žene ovoga svijeta da se klone pakla
pod svaku cijenu. Dragi moji, ako èitate ovo i ne poznajete Isusa, od mah se zaustavite, pokajte se za svoje
grijehe i po zovite Ga da bud e vaš Spasitelj.
6
Aktivnosti u paklu
Ispred nas sam mogla vidjeti prigušeno žuto svjetlo. Izašli smo iz tunela straha i zaustavili se na nekom prljavom
grebenu s kojega smo imali pogled na trbuh pakla. u centru pakla, trbuhu, koliko sam mogla vidjeti, odvijalo se
puno aktivnosti.
Kada smo se zaustavili, Isus je rekao: " Provest æu te kroz trbuh pakla i otkrit æu ti mnoge stvari. Doði, slijedi
me." Nastavili smo hodati.
Isus je nastavio: " Pred nama su mnoge grozote. Te grozote nisu tek neèije izmišljotine, veæ su one stvarnost.
Reci svojim èitateljima da su demonske snage stvarnost. Takoðer im reci da sotona postoji kao što postoje i sile
tame. Ali reci im i da ne oèajavaju, jer ako se Moj narod pozvan Mojim imenom, ponizi, moli i odrièe se svojih
zlih putova, tada èu ih èuti s neba i ozdraviti njihove zemlje i njihova tijela. Pakao je stvaran baš kao i nebo."
Bog želi da saznaš da p akao postoji te da te želi spasiti od tog mjesta. Bog ti želi reæi da imaš izlaz. Taj izlaz jest
Isus Krist, Spasitelj tvoje duše. Sjeti da æe samo oni èije ime je upisano u Janjetovu knjigu života biti spašeni.
Došli smo do prve aktivnosti u trbuhu pakla. Bilo je to s desne strane od mjesta s kojeg smo ušli u trbuh i gore na
malom brdu u tamnom uglu pakla.

- 13 -
Sjeæam se rijeèi Gospodinovih kada mi je rekao: " Povremeno æe ti se èiniti kao da sam te ostavio, ali znaj da te
nisam ostavio. Sjeti se da Ja imam svu vlast i na nebu i na zemlji. Povremeno nas zli duhovi i izgubljene duše
neæe vidjeti niti znati da smo ovdje. Ne boj se. Ono što æeš upravo vidjeti, stvarnost je. Ove stvari se i upravo
sada dogaðaju i dogaðati æe se sve dok smrt i pakao ne budu baèeni u ognjeno jezero."
È itatelju, uèini sve da tvoje ime bude upisano u Janjetovu knjigu života.
Pred nama sam mogla èuti glasni plaè duše u mukama. Popeli smo se na malo brdo i pogledali unaokolo.
Svjetlost je obasjala cijelo to podruèje pa sam jasn o mogla vidjeti. Nezamislivi su vapaji ispunili zrak. To su bili
vapaji muškarca.
"Poslušaj me ", rekao je Isus, " ovo što æeš æuti i vidjeti, istinito je. Vi, služb enici evanðelja, poènite mariti jer
ovo su istinite stvari. Probudite se evangelizatori, propovjednici i uèitelji Moje Rijeèi i svi vi koji ste pozvani da
propovijedate evanðelje Gospodina Isusa Krista. Ako griješite, pokajte se jer u suprotnom æete propasti."
Hodali smo otp rilike pet metara. Vidjela sam male spodobe obuèene u tamne ogrtaèe kako marširaju oko
kvadratnog predmeta. Nakon pomnijeg promatranja vidjela sam da je kvadratni predmet ustvari lijes, a male
spodobe koje su marširale oko njega bili su demo ni. To je bio pravi lijes, a oko njega je marširalo dvanaest
demona. Dok su marširali , damoni su likovali i smijali se. Svaki je od njih u ruci držao oštro koplje koje bi
zabadali u lijes kroz male otvore.
U zraku se osjetio veliki strah, a ja sam drhtala od prizora pred sobom.
Isus je znao moje misli jer je rekao: " Dijete, mnogo je duša ovdje u mukama, a ima mnogo razlièitih muka za
njih. Velika je kazna za one koji su nekoæ propovijedali evanðelje, a kasnije se vratili u grijeh i za one koji nisu
htjeli poslušati Božji poziv za njihove živote."
È ula sam tako oèajnièki vapaj da mi se srce smjesta ispunilo oèajem. " Nema nade, nema nade!" èovjek je vikao.
Iz lijesa se èuo beznadežan plaè. To je bila beskonaèna jadikovka kajanja.
" O, kako grozno!" rekla sam.
"Doði,", rekao je Isus, " idemo malo bliže." Dok je to govorio, došao je do lijesa i pogledao unutra. Ja sam ga
pratila i takoðer pogledala u lijes. Èinilo se kao da n as zli duhovi nisu mogli vidjeti.
Unutrašnjost je kovèega bila ispunjena prljavosivom izmaglicom. To je bila duša muškarca. Dok sam
promatrala, zli duhovi su zabadali svoja koplja u lijes, u dušu tog muškarca.
Nikada neæu zaboraviti patnju te duše. Zavapila sam Isusu: " Pusti ga van, Gospodine, pusti ga van." Pogled je
na patnju ove duše bio tako gro zan prizor. Kada bi barem mogao biti o sloboðen. Povukla sam Isusa za ruku i
preklinjala ga da pusti èovjeka van iz lijesa.
isus je rekao: " Mir s tobom dijete Moje."
Kada je Isus to rekao, èovijek u lijesu nas je ugledao. Rekao je: " Gospodine, Gospodine, smiluj mi se i pusti me
van." Pogledala sam u lijes i vidjela krvavi kaos. Pred mojim je oèima je bila duša. Unutar duše se nalazilo
ljudsko srce iz kojeg je štrcala krv. Koplja su koja su probadala lijes doslovno probadala srce ovoga èovjeka.
"Gospodine, sada æu ti služiti", preklinjao je. " Molim te, pusti me van." Znala sam da je ovaj èovjek osjetio
svaki ubod koplja koja su mu probadala srce.
" Njega muèe danonoèno", rekao je Gospodin. " Sotona ga je smjestio ovamo i upravo on ga i muèi.
È ovjek je zavapio: " Sada æu propovijedati pravo evanðelje. Govo rit æu o grijehu i paklu. Ali, molim te, pomozi
mi izaæi iz ovog mjesta."
Isus je rekao: " Ovaj èovjek je bio propovjednik Rijeèi Božje. Svojevremeno mi je vrijeme služio svim srcem
svojim i mnoge je priveo spasenju. Nek i koje je obratio i dan danas služe. Požuda su ga tijela i varavost
bogatstva zaveli. Dopustio je sotoni da zavlada u njegovom srcu. Imao je veliku crkvu, dobar auto i veliku plaæu.
Poèeo je krasti iz crkvene blagajne. Poèeo je poduèavati laži. Uglavnom je propovjedao po la istinu, a pola laži.
Nije mi dopustio da ga ispravim. poslao sam mu Svoje glasnike da mu kažu da se pokaje i poène propovijedati
istinu, no više je volio zadovoljstva ovoga svijeta nego život za Boga. Znao je da ne smije poduèavati ništa drugo
osim istine koja je objavljena u Bibliji. no, prije nego je umro rekao je kako je krštenje u Duhu laž i da su oni
koji tvrde da su kršteni Duhom ništa drugo nego licemjeri. Rekao je da i pijanci mogu iæi u nebo i to bez da se
pokaju.
" Rekao je da Bog neæe nikoga poslati u pakao - da je Bog dobar i da to ne bi uèinio. Uzrokovao je da mnogi
dobri ljudi otpadnu od milosti Gospodinove. Èak je rekao da Me ne treba jer je mislio da je on sam poput Boga.
Išao je toliko daleko da je pripremao seminare na kojima je poduèavao ovu lažnu doktrinu. Gazio je po Mojoj
Svetoj Rijeèi, no Ja sam ga i dalje ljubio."
"Dijete Moje, bolje je nikada Me ne upoznati, nego upoznati me i potom mi okrenuti leða", nastavio je
Gospodin.
" Da te je barem poslušao, Gospodine!" zaplakala sam. "Da je barem mario za svoju dušu i duše drugih."
"Nije me poslušao. Kada sam ga pozvao, nije se odazvao. Volio je lagodan život. Pozivao sam ga i pozivao da se
pokaje, no on Mi se n ije želio vratiti. Jednoga je dana poginuo i došao ravno u pakao. Sada ga sotona muèi jer je
ovaj nekoæ propovijedao Moju Rijeè po kojoj su se mnoge duše spasavale. Ovo je sada njegova plaæa - vjeène
muke."

- 14 -
Gledala sam demone kako su marširali i marširali oko lijesa. Èovjekovo je srce kucalo, a krv je štrcala na sve
strane. Nikada neæu zaboraviti njegove vapaje boli i tuge.
Isus je s velikim sažaljenjem pogledao na èovjeka u lijesu i rekao: " Krv mnogih izgubljenih duša pada na ruke
ovoga èovjeka. Mnogi od njih se upravo sada nalaze ovdje u mukama." Tada smo tužnih srca krenuli dalje.
Kako smo odlazili, vidjela sam drugu skupinu demona kako prilazi lijesu. Bili su oko metar visoki, obuèeni u
crno s crnim kapuljaèama preko lica. To je bila smjena onim prijašnjim demonima koji su muèili dušu onog
èovjeka.
Pomislila sam kako nas èesto ponos èini n evoljn ima priznati pogreške i tražiti oproštenje. Odbijamo se pokajati i
poniziti te nastavljamo živjeti kao da smo jedino i samo mi sami u pravu. " Dušo, poslušaj; pakao je stvarnost.
Molim te, nemoj iæi tamo."
Tada mi je Isus pokazao ogroman sat koji se protezao preko cijelog svijeta. Èula sam kako kuca. Kazaljka se
koja oznaèava sate približavala prema 12 sati, a kazaljka minuta se zaustavila na tri minute do dvanaest. Polako
se kazaljka koja pokazuje minute kretala prema dvanaest. Kako se pomicala, kucanje je postajalo sve glasnije i
glsnije dokle god nije, èini se, ispunilo cijelu zemlju.
Bog je progovorio poput trube, a glas mu je zvuèao kao zvuk mnogih voda. " Slušaj i poèuj što Duh poruèuje
crkvama", rekao je: " Budite spremni jer ne znate èasa kada æu ponovo doæi. Èujem kako sat otkucava. Dvanaest
je sati. Mladoženja je došao po svoju zaruènicu."
Prijatelji, jeste li spremn i za Kristov dolazak? Ili æete biti poput onih koji kažu: "Ne danas, Go spodine"? hoæete li
pozvati Gospodina i biti spašeni? Hoæete li mu dati svoj život i to danas? Sjetite se da v as Isus može i hoæe
spasiti od zloga ako ga još danas zazovete i pokajete se. Molite se za svoje obitelji i ljubljene kako bi i oni došli
Kristu prije nego li bude prekasno.
Slušajte kako Isus govori: " Zaštitit æu te od zloga. Èuvat æu te na putovima tvojim. Spasit æu te. Spasit æu tvoje
ljubljene. Zazovi me još danas i živi."
Molim se i plaèem da svi vi koji èitate ovu knjigu uvidite istinu prije nego li bude prekasno. Pakao je za èitav u
vjeènost. Ja najbolje što mogu pokušavam prenijeti sve što sam vidjela i èula. Znam da je ovo što govorim istina.
Molim se da se, dok èitate ostatak ove knjige, pokajete i prihvatite Isusa kao svog osobnog Spasitelja.
È ula sam kako je Gospodin rekao: " Vrijeme je da poðemo. Vratit æemo se sutra."
7
Trbuh pakla
Sljedeæe smo noæi ponovo Isus i ja otišli u pakao. Prvo smo ušli u veliki otvoreni prostor. Zle su se aktivnosti
odvijale kuda g od bih pogledala. Veliki broj tih aktivnosti se odvijao upravo oko nas. Samo oko tri metra od nas
primjetila sam neobiènu a

Komentari 1

moraš se , ako želiš komentirati
lpocrnja
lpocrnjaprije 5 godina

dirljiva,poučna priča....,ali kako i gdje naći njezin nastavak?? Hvala unaprijed..

Unesi email osobe kojoj želiš preporučiti ovaj blog.
trajni linkPrijavi se za nastavak

Prijavi se pomoću Facebook-a

Facebook prijava

Prijavi se pomoću Email-a

Zapamti meZaboravljena lozinka Registriraj se