Stranica Mojnet.com 1.6.2017 prestaje sa radom. Svi korisnički računi i sadržaji će biti izbrisani. Hvala na razumijevanju!

SLUŽBENA EVIDENCIJA HRVATSKIH OBAVJEŠTAJACA,1789 agenata KOS-a u RH

27. srpanj 2014 ob 22:52 | 6853
SLUBENA EVIDENCIJA HRVATSKIH OBAVJETAJACA 1789 agenata KOS-a u RH
U dokumentu S IS-a s oznakom dravne tajne nabrojeno je gotovo dvije tisuOe osoba za koje su hrvatski obaetajci vjerovali da su suradnici KOS-a
Josip PerkoviO operativno je vodlo prikupijanje informacija o kosovcimaJosip PerkoviO operativno je vodlo prikupijanje informacija o kosovcimaPotkraj proIog tjedna Nacional je doblo kopiju dokumenta kiasificiranog kao dravna tajna, pod naslovom Operativna akcija "Janjiöar". Rijeö je o dokumentu Uprave Sigurnosno-informativne sIube (SIS), koji sadrava popis vie od dvije tisuOe osoba koje je ta sluba tada smatrala suradnicima KOS-a. Nacional je iz vojnih krugova doznao da je spomenuta evidencija nastala kao rezultat trogodinjeg rada agenata SIS-a, all i ostalih hrvatskih sigurnosnih slubi, ponajvie SZUP-a. Djelatnici hrvatskih sigurnosnih slubi te su Ijude evidentirali na temelju informacija prikupljenih na terenu I dokumenata KOS-a koji su pall u ruke HV-a tijekom rata. Evidenciju su agenti hrvatskih slubi stvarali izmedu 1991. 11995., do poöetka "Oluje".
Nacional je iz dobro upuOenih vojnih krugova doznao da je ta akcija neformalno poöela odmah poto je 1990. vlast u Hrvatskoj preuzeo HDZ. Takoder tvrde da je tadanja UDBA koja je djelovala na podruöju Hrvatske gotovo potpuno prela na stranu nove viasti I nastavila raditi kao Sluba dravne sigurnosti (SDS) MUP-a Hrvatske. Ubrzo se sukobila s agenturom KOS-a na podruöju obavjetajnog djelovanja. VeO se tijekom 1990. dogodlo prvi obraöun izmedu transformirane hrvatske UDBE I KOS-a te rezultirao evidentiranjem I nadzorom veáeg broja KOS-ovih agenata koji su djelovall u Hrvatskoj. Potom su se ujesen 1991. dogodila I prva uhlOenja u sklopu akclje "Labrador".
Rekonstrukclja I evidentiranje KOS-ove agenturne mree u Hrvatskoj formalizirani su potkraj 1991. U operatlvnu akclju "Janjlöar". Prema tvrdnjama upuOenlh vojnlh lzvora, odobrill su je Ivan VeklO I Gojko uak, tadanjI ministri unutarnjIh poslova I obrane. OperatIvno su je Isprva vodili Josip PerkoviO, tadanji podsekretar MUP-a za SDS, I Jerko Vukas, njegov nasljednik na toj funkcljl. Poslije je ta funkclja prelmenovana u "pomoOnik ministra za SZUP", a nakon smjene vlasti 2000. u "ravnatelj POA-e".
Operatlvna akclja "Janjiöar" otad je zapravo bila jedlnstvena akclja svlh slgurnosnlh slubi Hrvatske. Prema podacima koji su Im bill dostupnl, tadanja 5. vojna oblast JNA, kojaje obuhvaáala podruöje Slovenije, dijela BIH te Hrvatske bez vojno-pomorske oblasti, Imala je u torn trenutku oko 800 agenata KOS-a. Od toga je bIb 300 civila u raznlrn strukturarna politiökog I drugog javnog ivota Hrvatske, ukljuöujuOi I agenture koje su poslije otkrlvene u hrvatskom MUP-u. Ostallh 500-tinjak agenata bile su vojne osobe Ill civili zaposleni u JNA. Oni su svojim radorn bill usmjereni prerna vojnlrn osobarna, all I civil Irna.
Dokurnent SIS-a u posjedu Naclonala sadrava nekoliko rubrika. Svaka osoba za koju su slube utvrdlle da suraduje s KOS-orn evidentirana je Irnenorn, prezirnenorn I pseudonirnorn, ako se njlrne koristila. Uz to su I vrlo kratke biljeke, koje pokazuju da ta evidencija ukljuöuje I operativne agente, all I njlhove suradniöke veze.
Popis poöinje s nekoliko osoba öiji Identitet nije posve otkrlven. Pnmjence, prva je na popisu osoba za koju su agenti SIS-a napisall da se koristi pseudonirnorn Maja. Uz nju je napisana kratka biljeka: "Suradnik KOS-a iz Vinkovaca, dojavljuje planove ZNG slubi bezbjednosti JA, sada ivi u Splitu??."
Struktura dokurnenta u posjedu Naclonala ne otknva na ternelju öega su agenti hrvatskih slgurnosnlh slubi doista zakljuöili da su osobe na torn popisu suradnici KOS-a. lako dobro upuáeni vojnl izvori tvrde da je njeö o vrlo kvalitetnom dokurnentu, teko je neovisno procijeniti koliko je taj dokurnent toöan, a u kojoj je mjen moda posluio za zastraivanje, manipulacije Ill ucjenjlvanje neklh osoba s popisa, koje s KOS-orn nisu Irnale nlkakve veze. Na popisu su uglavnorn hrvatskoj javnosti malo poznate osobe, all i neki poznati asnlcl Hrvatske vojske, poput Irnre AgotiOa, Rahirna Adernija ill, pak,
Branka BorkoviOa, koji je tijekom obrane Vukovara dobio ratno ime Miadi Jastreb I jedan je od rijetkih preivjeIih heroja Domovinskog rata.
Hrvatske sigurnosne sIube u vie su navrata radile evidencije osoba za koje su vjerovale da suraduju sa sigurnosnim sIubama stranih zemaija. Te su evidencije öesto selektivne, a teko je procijeniti jesu Ii Ijudi koji se u njima spominju doista suradnici sigurnosnih sIubi drugih zemaija, iii su evidentirani samo zato to su postali sumnjivi domaOim agentima, zbog nekih okolnosti iz njihovih ivota. Zato je moda I dobro to su te evidencije kiasificirane kao dravna tajna.
Medutim, s tim se evidencijama tijekom proIog desetljeOa öesto manipuliralo iz politiökih razioga. Popisi navodnih suradnika tajnih sIubi bive Jugoslavije ponovno su u Hrvatskoj dobili velik medijski prostor poöetkom veljaöe. Uvod u prema nekima dobro organizira je uöinio Tomislav Maröinko, bivi ef Informativnog programa Hrvatske televizije. On je prijetnjom da Oe objaviti popis na kojem je 10-ak novinara HTV-a koji su do 1990. suradivali s jugoslavenskim tajnim sIubama uglavnom izazvao osude I zgraanje. Maröinkov istup poduprli su neki ngidni marginalni desniöari, poput IviOa PaaIiOa. On i njemu sIiöni politiöki marginalci u borbi za medijsku promociju vlastitih stajaIita pozivali su na lustraciju svih navodnih suradnika jugoslavenskih tajnih sIubi. Potom je prije nekoliko dana Hrvatski list objavio evidenciju gotovo 200 suradnika UDBE, uglavnom osoba iz javnog ivota.
Naknadno se pokazalo kako je ta evidencija selektivna, da postoji vie njezinih verzija, da se njome vie puta manipuliralo te da, prema svemu sudeOi, nije toöna. Medu ostalima, tom evidencijom manipulirali su i novinari Hrvatskog lista, jer su izostavili neke osobe s kojima su privatno bliski. Potkraj prolog tjedna poöelo se javno govoriti i da postoji vie drugih, mnogo opsenijih popisa suradnika jugoslavenskih tajnih slubi. Nacional je istodobno dobio evidenciju proizilu nakon operativne akcije "Janjiöar" i odluöio je objaviti u cijelosti kako bi potaknuo javnu raspravu o takvim dokumentima, njihovoj autentiönosti i kvaliteti. Objavom tog popisa Nacional ujedno eli da se ta tema demistificira i pokua svesti u realne okvire kako bi se sigurnosne slube mogle kvalitetnije usredotoöiti na neke doista aktivne suradnike stranih pijunskih slubi, poput onih koji su Hrvatsku tijekom bijega Ante Gotovine umalo dugoroöno izbacili iz pristupnih pregovora s EU-om.
POVIJEST KONTRAOBAVJETAJNE SLUBE
KOS: Titova omiljena sluba
Do poöetka 90-ih u bivoj Jugoslaviji vrlo se malo znalo o radu I metodama djelovanja Kontraobavjetajne slube JNA (KOS-a). Zbog tajnosti rada svih tajnih slubi, uloga I vanost KOS-a priliöno su se mistificirali, all je nepobitna öinjenica da je KOS 80-ih I tijekom Domovinskog rata pokuao sve da spasi Jugoslaviju. Pokazalo se to na primjerima njegovih tajnih operacija u Sloveniji I Hrvatskoj. Afera "Jana', snimanje ministra unutarnjih poslova Josipa Boljkovca, potom akcija prislukivanja I tajnog snimanja generala Martina pegelja o naoruavanju hrvatskih postrojbi, sudjelovanje tima "Opera" iz sastava KOS-a Ratnog zrakoplovstva JNA u psiholoko-propagandnoj aktivnosti protiv Hrvatske - samo su dio poznatih operacija KOS-a poöetkom 90-ih godina. KOS je nastao iz Odjeljenja za zatitu naroda (OZNA-e), utemeljenogjo 1944. odlukom Josipa Broza Tita. Prethodnica KOS-a blo je 3. Odsjek OZNA-e, koji je radio na zatiti oruanih snaga nove Jugoslavije I bavio se protuobavjetajnim poslovima za potrebe JNA. KOS je slubeno utemeljen 13. oujka 1946., nakon donoenja Ustava FNRJ I ukidanja 3. Odsjeka OZNA-e. Prvi ef te slube blo je pukovnik Jeftimije aiO, zamjenik naöelnika OZNA-e Jeksandra Rankoviáa I ef OZNA-ina 3. Odsjeka. Od svog nastanka pa do raspada Jugoslavije KOS je imao zadatak tititi JNA od obavjetajnih, psiholoko-propagandnih I teroristiökih aktivnosti vanjskog I unutarnjeg neprijatelja. KOS je zapravo blo politiöka policija unutar JNA, jer mu je temeljna politiöka uloga bilajedinstvo I oöuvanje partijskih clljeva u svim vojnim strukturama te otkrivanje svih onih u JNA koji su odstupali od takvih clljeva.
U prvim godinama svog djelovanja sudjelovao je u otkrivanju, hvatanju I egzekucijama zaostalih öetniökih I ustakih skupina nakon Drugog svjetskog rata, a najcjenjeniji uspjesi slube u to vrijeme bill su uhiOenje etniökog vode Drape MihailoviOa, KeseroviOa I ostalih öetniökih zapovjednika te razbijanje
ustakih skupina Ljube MiIoa, Kavrana I Vrbana. KOS se obraöunavao sa svima onima koji su prihvaOali Rezoluciju Informbiroa, s dezerterima koji su izbjegavali sluenje vojne obveze, I pomno prikupljao informacije za dosjee svih vojnih osoba, öasnika I doasnika, kao I gradana koji su na bib koji naöin kontaktirali sa strancima. Prema Titovoj zapovijedi od 13. oujka 1946., KOS je U svom sastavu lmao odjeijenja, s naöelnlkom, pomoOnlclma I referentima, za Ratnu mornaricu, Ratno zrakoplovstvo I Korpus narodne obrane. Dvije godine poslije osnovana su odjeijenja za vojnu industriju I brodogradnju te za vojno gradevinarstvo. Poslove sigurnosti poöetkom 50-ih preuzeli su Aleksandar RankoviO, tadanji potpredsjednik viade I ministar policije, Ivan Gonjak kao ministar obrane I Antun Vratua iz Ministarstva vanjskih poslova. Posijedica takve tihe decentralizacije bila je I sve slabija suradnja izmedu slubi sigurnosti. KOS je centraliziran u jednu vojnu slubu sigurnosti 0 uzoru na sovjetski KGB, a UDBA se pokuavala decentralizirati s federalne na republiöke razine. Bez obzira na to to je KOS 50-ih godina poöeo stvarati svoje prve kole za obuku u Katelama pokraj Sputa, sluba sigurnosti u JNA I daije je bila u sutini ideoloka I birokratska institucija sovjetskog tipa.
NajveOi problem bill su upravo kadrovi unutar KOS-a. Vle od 70 posto zaposlenlh Imall su nedovoljnu struönu vojnu spremu za takve poslove. Najvie znanje bib Im je ratno iskustvo, pa su u JNA odravani ubrzani kontraobavjetajni I obavjetajni teöajevi, a dio kadrova preuziman je od strane UDBA-e. KOS je poöetkom 50-ih imao priblino pet tisuOa kontraobavjetajaca. Najbrojniji su bill srpski kadrovi, oko 50 posto, petinu su öinili Hrvati, a desetinu Slovenci. Od utemeljenja KOS-a njime je izravno rukovodlo pomoOnlk ministra obrane, koji je istodobno blo I ölan CK KPJ, odnosno öelni öoek Komunistiöke partije u oruanim snagama. elnici KOS-a hijerarhijski su bill izravno podredeni ministrima obrane. Do 1953. toje blo Josip Broz Tito, a potom do 1967. general Ivan Gonjak. Generali Ivan Gonjak, Jeftimije aiO i Milan eelj trideset godina bill su najvjerniji Titovi vojnici I za to su mu vrijeme spasili pivot dvadeset I tn puta. Poslije dvadesetak godina vodenja KOS-a, na mjesto generala aiáa 1963. doao je general Ivan MikoviO zvani Brk, öiji je zamjenik blo pukovnik Stjepan DomankuiO. Obojica su bill Slavonci I vodili su KOS sljedeOih desetak godina do 1971. Tako je u KOS-u stvoren slavonski sindrom. Ivan MikoviO roden je u Pull 1920., all je studirao pravo u Zagrebu I dizao ustanak u Slavonskom Brodu. U tom gradu roden je treOi naöelnik KOS-a, MikoviOev nasljednik I njegov dugogodithji zamjenik Stjepan DomankuiO, koji je prije Drugog svjetskog rata studirao matematiku. Uzme Ii se u obzir da je I prvi naöelnik KOS-a general aiO iz Novske, onda je razumljivo da su srpski kadrovi unutar JNA smatrali KOS slavonskom utvrdom iza koje je stajao Titov visokopozicionirani suradnik Ivan Stevo KrajaöiO. Godinu dana trajao je mandat etvrtog naöelnika KOS-a Branislava JoksoviOa, a peti ef blo je zagrebaöki kadar general Dane cuio, potom ibenöanin general Jere GrubeiO, koji je 12 godina proveo u Upravi sigurnosti JNA, penjuOi se hijerarhijski do vrha. Blo je toliko utjecajan da je njegov nasljednik general Ilija ceranio drao njegovu sliku na radnom stolu.
ceranio je blo Srbin, roden u Han Pijesku, koji je vojnu karijeru gradlo u Hrvatskoj. General Marko NegovanoviO doao je na öelo KOS-a sredinom osamdesetih, uoöi raspada Jugoslavije I ratnih sukoba öelno mjesto prvog kontraobavjetajca preuzima general Jeksandar VasiljeviO, a potom u devedesetima dolaze Nedeljko BokoviO I Aleksandar DimitrijeviO. esto se mote öuti da je KOS blo I ostao samo sigurnosni servis JNA I drave. Medutim, njegov utjecaj blo je mnogo veOi. KOS je, naime, svoj ugled I moO posebno izgradio zahvaljujuOi bliskoOu s Titom. Bib je poznato da je Tito najvie povjerenja imao u JNA pa je tako I zapovjedio da se o njegovoj sigurnosti I zatiti najveOih dravnih tajni brine vojska. KOS je pod vodstvom generala aiOa kopao tajne tunele od Belog Dvora do Dunava, ito u vrijeme najveOih pntisaka iz Moskve. Njima bi, kako je bib planirano, u sluöaju ubaska Rusa u Beograd Tito mogao pobjeOi do njeke, a zatim brodicom do Bosne I Hercegovine. Novi Titov stoker KOS je gradlo u tajnom skrovitu sarajevskog predgrada Ilide. Posbije su KOS-ovci podignubi Titu tajna sklonita I zapovjednitva u Koöevskom Rogu, Kuparima I na Kopaoniku.
Ni jedan radnik, oak ni vojno lice, nije mogao priOi Titu bez odobrenja KOS-a. Sredinom 50-ih izbibe su masovne studentske demonstracije zbog poveOanja cijena smjetaja I hrane u domovima. Studenti su krenubi prema sreditu Beograda pa je Gardijska jedinica KOS-a, koju je vodlo pukovnik Andelko
Valter, morala sprijeöiti njihov proboj. Kakoje u to vrijeme bib sve vie seljaökih trajkova I demonstracija koje su ugroavaIe sigurnost vojnih objekata, pokazalo se da vojska nema oruane formacije za oöuvanje viastitog, kao ni javnog reda I mira. Novi neprijateiji JNA bill su razni ernici, povratnici iz inozemstva, dezerteri I strani pijuni. KOSje za pet godina otkrio 170 stranih agenata, medu kojimaje bib I 30-ak povratnIka Iz Inozemstva. U takvIm okolnostima vojnI II dravnI vrh odluöIlI su proIrItI djelovanje KOS-a. Titovom odlukom od 23. oujka 1955. KOS JNA preimenovan je I reorganiziran u Upravu sigurnosti Saveznog sekretarIjata za narodnu obranu. Iste godine formirana je I Vojna policija u skbopu Iste Uprave. Prema odluci lz 1955., preclzirana je nova KOS-ova ovlast: "kontraobavjetajna zatita komandi I jedinica, ustanova JNA I namjenske proizvodnje za oruane snage; otkrlvanje djelatnostl unutranjeg neprijatelja u strukturama Armije; borba protlv teih sluöajeva pokuaja razbljanja moral no-politiökog jedlnstva u JNA; zatita tajnostl u komandama I ustanovama kroz raspodjelu obveza I zadataka s organima vojnog I politiökog rukovodenja'.
To je znaöilo daljnjejaöanje KOS-a, all i irenje njegovih ovlasti I suradnje s MUP-om. Biloje to vrljeme bllsklh odnosa izmedu ministra obrane generala Ivana Gonjaka I potpredsjednlka vlade I efa policije Aleksandra RankoviOa, koje se smatralo najpovjerljivijim Titovim suradnicima. Poöetkom 60-ih dolazi do sukoba izmedu RankoviOa s jedne, te Edvarda Kardelja I Vladimira BakanOa s druge strane. RankoviO je htlo da na elu slubi budu lzrazlto projugoslavenskl I prosrpskl kadrovi, dok su Kardelj I BakariO zahtljevall ravnopravnost u kadroviranju u kljuönim mlnlstarstvlma obrane I policije. Stoga je za efa UDBA-e proao Edo Brajnlk, koji je smijenlo ceou Stefanoviáa, a aiáev zamjenlk naöelnika KOS-a postao je pukovnik Ivan MikoviO-Brk. Sukob je kulminirao Bnjunskim plenumom, na kojem je RankovIO politiöki umrojerje prislukivao Tita. Upravoje Ivan MikoviO blo na elu Tehniöke komisije KOS-a koja je trebala utvrditi je Ii pnslukivanja uistinu bib, a nekako u isto vrijeme njegov brat Milan MikoviO postao je ministar pobicije umjesto Rankoviáa. KOS je 1966. uao U fazu smanjenja broja zaposbenika, to je trajalo do 1970., kada su tu slubu napustiba 264 öasnika, na raspobaganjeje stavljen 51, a umirovbjena su 184 öasnika. Prema ocenama samog Tita I CK KPJ, tvrdllo se da je Jugosbavija beskonfbiktno drutvo I da u njemu treba pnguiti djelovanje tajnih slubi, pa i KOS-a. Tada je dolo do deprofesionalizacije KOS-a, vebik dio kosovaca napustlo je slubu.
Bez obzira na smjernice, u to vrijeme KOS je s oko dvije tisuOe stalno zaposlenIh postao izrazito ofenzivna sluba ukljuena u slamanje hrvatskog proljeOa, osobito na podruöju Siska. PnblIno 77 posto njegova sastava öInIlaje operativa, a samo 23 posto administrativni aparat I öelnItvo. Polovica zaposbenih bill su kolovanI I struönI öasnIcI. Kadrovi su bill iskusni, all i prestari,jerje oak njih 38 posto bib spremno za umirovijenje. Za KOS su 70-ih godina gbavni neprijatebji bill biberabi, anarhobiberabi, ultraljevlOari, pripadnici studentskih pokreta, crkvenjaci, lntelektualcl I strani pljunl. Osamdesetih godina dogodibe su se ozbibjne promjene odlaskom Tita s politlOke scene I poOetkom sukoba na Kosovu. Kosovski nemiri stavibi su KOS pred jedan drugi problem, a toje uporaba sibe prema vbastitom stanovnltvu.
Tada je na Oelu KOS-a blo Jere GrubelO. Samo u godinu dana broj zablljeenlh ispada I napada na JNA uveáan je pet puta. Od 1981.-85., kadaje na Oelu Uprave sigurnosti blo general Jere GrubelO, u JNA je pokrenuto 305 postupaka protiv djebatnih vojnih osoba abbanske nacionalnosti. Bill su to ugbavnom vojnici. Istodobno, na optuenlOkoj kiupi nalo se 49 vojnika hrvatske, 38 srpske, 9 slovenske I 8 bonjaOke nacionalnosti. Generab-potpukovnik Jere GrubelO blo je pnpadnlk stare garde. Roden je 1924. kod lbenlka, sudjelovao je u Drugom svjetskom ratu od 1942. Blo je komesar Oete, a zatim Oasnlk za sigurnost, zamjenik naOelnlka I konaOno naOelnlk KOS-a. Umirovbjen je 1986. Jedna od najveOih tragedija u vojarnama JNA dogodiba se 1987., kada je u paraOinskoj vojarni Azlz Kebjmendi ublo Oetvorlcu, a ranlo estorlcu vojnika. KOS nikad nije preuzeo odgovornost za tragediju, premda su neki dunosnlcl izjavbjivabi da se tragedija dogodibajer nije na vrijeme uspostavbjena nlkakva povjerbjiva veza s vojnicima abbanske nacionalnosti. Na pobjubjano sigurnosno stanje u JNA utjecabe su sve Oeáe krade oruja I opreme, dezerterstva, odbijanje sluenja vojnog roka iz vjerskih razboga, kao I odavanje tajni. UoOl ratnih sukoba na prostoru blve Jugosbavije KOS se prvl naao na udaru slovenskih I hrvatsklh medija. U Hrvatskoj je objavbjen popis suradnika KOS-a s podruOja Siska, a u
Sloveniji je neto prije krenula velika afera "Jana'. Ministar obrane Branko Mamula doznao je od Staneta Dolanca 1988. da u Ijubljanskom vojnom zapovjednitvu navodno postoji pijun I da o tome sve zna SDB Slovenije. Mamula je poslao u Ljubljanu pukovnika KOS-a Aleksandra Vasiljeviáa, gdje mu je Ivan Eren, ef SDB-a, rekao da referent opáenarodne obrane Janez Jana u svom stolu poduzeOa "Mikorad" dri strogo povjerljive dokumente koje namjerava predati stranim obavjetajnim sIubama. Jana je bio uhiOen na poslu, oficiri KOS-a istrgnuli su mu telefonsku sIuaIicu iz ruku kako ne bi mogao nazvati odvjetnika. Pnje Janina uhiOenja u Sloveniji se sIuajno iii ne pojavilo mnogo negativnih tekstova I reportaa o JNA. Tako je objavijeno da su vojnici gradili vilu admirala Mamule u Opatiji. Pisalo se o radu KOS-a I jugoslavenskoj zaradi na prodaji oruja. U Ljubljani je pukovnik VasiIjeviO odmah zapovjedio otvaranje istrage koju je vodio pukovnik ivko MaziO I koji je u oujku 1988. ustvrdio da je Janez Jana doista imao fotokopiju zapovjedi zapovjednika 9. Armije, strogo. pov. br.5044-3-8.1.88, o organizaciji I borbenoj gotovosti JNA. Kako su u pribavijanju I objavijivanju tog dokumenta sudjelovali jo I zastavnik Ivan Botner, novinar David TasiO i urednik Franci Zavrl, Vojni sud ih je optuio za odavanje vojne tajne. Jana je dobio godinu i est mjeseci zatvora. Slovenci su bili ogoröeni na presudu i uslijedili su zahtjevi za odlaskom JNA iz Slovenije. Neki visoki dunosnici KOS-a poslije su tvrdili kako je jo jedna ekipa KOS-a iste godine utvrdila da je zapravo afera podmetnuta vojnom vrhu kako bi se pogoraIo raspoIoenje Slovenaca prema JNA, au je bib kasno da se bib to popravi. Postrojbe JNA napustile su Sloveniju godinu dana nakon sudenja Janezu Jani, 7. listopada 1991. Aleksandru VasiljeviOu nije uspjelo da sprijeã nezavisnost Slovenije i Hrvatske, naoruavanje njihovih policijskih i vojnih postrojbi. VasiljeviOje bio skbon da neuspjeh KOS-a pravda neodIuönoOu vojnog i dravnog vrha.
Kad je njeö o Hrvatskoj, VasiljeviOje uz pomoO suradnika uspio napraviti snimku sastanka na kojem je Josip Boljkovac s osobama iz Hrvatske razradivao taktiku djelovanja prema JNA. Taj je stenogram objavijen samo u Veöernjim novostima. Nadaije, KOS je u operaciji "tit" otkno da se naoruavaju hrvatske postrojbe. Operaciju je izravno vodio VasiljeviO, a glavni suradnik mu je bio kapetan JNA Vladimir Jagar, susjed hrvatskoga generala Martina pegelja, koji je uspio kamerom montiranom u vrata ormara 19. sijeönja 1991. snimiti video i audio zapis sastanka pegelja s Boljkovcem, urom Deöakom i Antunom Habijancem. Sredinom sijeönja VasiljeviOje u dogovoru s ölanom predsjednitva SFRJ Bonsavom JoviOem I generalom Veljkom Kadijeviáem blo spreman na uhiOenje svih na snimci. Umjesto uhiáenja, KadijeviOje pozvao VasiljeviOa natrag u Beograd, gdje su ölanovi kolektivnog predsjednitva doznali za tajno naoruavanje. U vezi s operacijom "tit" u saveznom ministarstvu obrane I u Predsjednitvu SFRJ donesena je odluka da se "paravojne formacije HDZ-a rasformiraju, a oruje preda JNA, to se nije dogodilo, pa je oajni KOS javnosti 25. sijeönja 1991. pnkazao film o Martinu pegelju, a list Narodna armija objavio je cjelokupni dosje o naoruavanju Hrvatske. pegelj je na godinu dana zbog svega privremeno napustlo Hrvatsku, KOS ga nije usplo uhititi. Dragia JovanoviO I Boko MihajloviO, inae operativci KOS-a u Hrvatskoj, kompromitirani su I hrvatska policija ih je uhitila, a Vladimir Jagar I Aleksandar VasiljeviO su umirovljeni. Nekako paralelno s raspadom KOS-ovih operacija u Hrvatskoj, pod vodstvom Aleksandra VasiljeviOa u listopadu 1991. u Zemun su dola dvojica radnika Slube dravne bezbednosti Radenko RadojöiO I Slavko MalobabiO, I stavili se izravno pod zapovijedanje pukovnika KOS-a Ratnog zrakoplovstva I protuzraöne obrane Slobodana Rakoöeviáa. Prema nalogu generala Veljka Kadijeviáa I Zvonka JurjeviOa, tadanjeg zapovjednika RZ I PZO JNA, oko spomenute dvojice SDB-ovaca ustrojena je ekipa za psiholoko-propagandni rat protiv svih neprijatelja JNA, a ekipa je nazvana "Opera'. Na njezinu öelu nalazio se Savjet za propagandnu djelatnost, a sve je operativno vodlo Slobodan RakoöeviO, naelnik Uprave za sigurnost RZ I PZO JNA, odnosno ef KOS-a. Njihov prvi zadatak blo je proizvodnja propagandnog materijala koji je trebalo ubaciti na teritorij republika bive SFRJ koje vode rat s JNA kako bi izazvali sumnjiöenje, paniku I nepovjerenje stanovnitva prema njihovu politiökom vodstvu. Druga zadaOa "Opere" bila je preuzimanje informativne djelatnosti u RZ I PZO, toje pretpostavljalo dovodenje odredenog broja novinara amatera. Uz blokadu informativnog prostora u RZ I PZO, "Opera" se bavila I podmetanjem dezinformacija, kao I montiranjem I friziranjem informacija namijenjenih javnosti. Vrlo profesionalno odradila je prilog o razmjeni generala Milana Aksentijeviáa za kanadskog Hrvata Branka Kikaa u Sarajevu, I sve to pokuala prodati TV Beogradu za 10 tisuOa DEM-a.
Medutim, ista ekipa nita nije objavljivala o dezertiranju pilota I asnika I RZ I PZO, kao I ubojstvima pilota 0 Zemunu. Radenko RadojöiO blo je kljuöna osoba KOS-a u ekipi "Opere" za Hrvatsku. Kao tajnI agent Ljudevit sudjelovao je u planu dizanja u zrak zagrebaökog Arhiva MUP-a, zajedno sa skupinom "Labrador', zatim u pokuaju hvatanja Martina pegeIja. RadojöiOje uhiOen potkraj 1993. u Zagrebu, u stand izmedu dvaju sudskIh procesa u Beogradu koji su se vodili protIv njega I drugIh ölanova "Opere" na Inicijativu novog zapovjednIka RZ I PZO generala Boidara StevanoviOa. Na sudenju je potvrdeno da su ölanovi RadojöiOeve skupine, medu ostalim, bill odgovorni I za miniranje Idovskog groblja u Zagrebu.
VOJNO-BEZBEDNOSNA AGENCIJA
DanathjI KOS tItI MladIOa
Nekadathja Kontraobavjetajna sluba (KOS) jugoslavenske vojske vrlo je aktIvna I danas, to govore najnovIje spekulacIje o moguáem hvatanju haakog optuenIka, bIveg zapovjednIka Vojske Republike Srpske Ratka MladIOa. PosljednjIh dana iz Beograda stIu vrlo kontradIktorne InformacIje o tome kako neposredno predstojI uhIOenje Ratka MladIáa, koji je - kako tvrdI beogradskI tisak - lociran I opkoljen, pa je sada upitno samo hoOe II se sam predati, hoOe II poöInItI samoubojstvo Ill Oe ga na kraju pripadnici beogradskIh slubI sigurnosti uhititi zajedno s jatacima koji su ga skrIvalI. Neki listovi tvrde da je to pitanje dana i da je stvar u zavrnoj fazi, no Ima onIh koji su prema tim tvrdnjama vrlo skeptiöni pa upozoravaju da stvar nije tako jednostavna I bezazlena te da je cijela ta zbrka oko MladiOa dIo jednog mnogo ireg I vanijeg obraöuna, za koji srpska I svjetska javnost samo povrno znaju. Na to upozorava I jedan od najboljih poznavatelja vojske u srpskim medijima, bIvI visoki öasnIk jugoslavenske vojske, a sada komentator beogradske Politike Ljubodrag StojadInovIO, koji je svoja stajalIta iznio u dvama televizijskim IntervjuIma - jednom na beogradskoj televiziji B92, drugom u emisiji Radio Televizije Republike Srpske.
On upozorava da u cijeloj toj priöi kljuönu ulogu ima Vojno-bezbednosna agencija, kako se danas naziva nekadanji KOS, kojaje promijenila ime, all ne I naöin svojeg operiranja I organizacije, to potjee jo iz razdoblja nakon Drugog svjetskog rata. StojadInovIO za tu slubu sasvim odredeno kate da je njezina struktura staljinistiöka te da ona ne odgovara nikome osim samoj sebi. Nad njom ne postoji nikakva civilna all ni vojna kontrola, a efove biraju iz vlastItIh redova. Ministar obrane ima samo nominalnu all ne I stvarnu kontrolu nad njom, jer dobija samo informacije koje mu ona elI dati. RIjeöje o vrlo uöInkovItoj slubI, koja djeluje sasvim sama. Njezina moO pokazala se tijekom raspada Jugoslavije, od druge polovine osamdesetih godina, kada je samostalno operirala na prostorima ondanjIh jugoslavenskih republika koje su se eljele odvojiti, a I poslije kada je izbio rat, pa je sudjelovala I u organiziranju srpskih paravojnih postrojbi. Devedesetih godina uvelike je djelovala na liniji politike srpskog vode Slobodana MIloevIOa, jerje dijelila njegovu politiku. No kada je MIloevIO svrgnut, ponovno je poela djelovati samostalno jer novi predsjednik Vojislav KotunIda nije imao mehanizam kojim bi je mogao kontrolirati.
U tim godinama nakon pada MIloevIOa, kada su se sukobili predsjednik Vojislav KotunIda I premijer Zoran IndIO, KOS je diskretno stao na stranu KotunIde te mu je u nekim spornim situadijama pomagao, na primjer, kada je KotunIca optuIo IndIáa da ga prIslukuje te u pIjunskoj aferi kojom je diskreditiran vaan ölan IndIOeve koalidije bIvI general MomöIlo PerIIO. Nakon IndIáeva ubojstva, njegovi nasljednidi optuIlI su tu slubu da je bila dio Ire zavjere iza atentata, pa je u sklopu operadije "Sablja" u zatvor oak strpan I bIvI ef KOS-a general Ada TomiO, koji je poslije puten, no vlada DOS-a tu vojnu strukturu nije uspjela razbiti. Upravo je ta struktura dijelo vrijeme tItIla MladiOa. Njega nisu Ouvali neki pojedindi, neki njegovi osobni zatItarI iz doba dok je zapovijedao Vojskom Republike Srpske, kako se to prikazuje u tisku, nego ga je Ouvao KOS, dananja VBA. On je odsjedao 0 vojnom objektima, vozio se vojnim vozilima, tn puta se lijeOlo pod lanIm imenima u Vojnomedidinskoj akademiji u Beogradu, sve do 2002. blo je u aktivnom sastavu jugoslavenske vojske, a tada ga je -
tvrdi se - osobno umirovio predsjednik Kotunica. Do 2000. sigurno je normalno ivio U stanu U Beogradu, vjerojatno I duije, a sve do ove posljednje guve redovito je primao mirovinu.
MladiOa je öuvala vojno-sigurnosna struktura, koja je tako odluöila ito öiniIa samostalno, ito ne samo iz solidarnosti prema njemu. Raziog takve odluke ima mnogo dubije politiöke konjene, vezane i uz proIost, au i buduOnost Srbije. MladiO se titi jer se tako titi i ona politika öiji je on bio najistaknutiji eksponent, au u öijem provodenju je sudjelovao i KOS. Odlazak MladiOa u Haag mogao bi biti samo prvi korak u irem demontiranju cijele strukture ratne Srbije, pa tako i KOS-a. Skrivanje MladiOa tako je samo prva brana u skrivanju svega onoga za to je ta politika bila knva. Uz to, skrivanje Mladiáa ima i golem utjecaj na sadanji poIoaj Srbije. Europska unija jasno je zaprijetila da Oe prekinuti pregovore o stabilizaciji i pndruivanju sa Srbijom, öime Oe biti zaustavijen proces pribIiavanja Europi, to znaöi da Oe Srbija ostati izolirana. A samo u takvoj Srbiji struktura kao to je KOS mote opstati i imati tako velik utjecaj, pa je toj sIubi u interesu da MladiO ne bude isporuöen, da pregovori propadnu i da 0 moguOnosti sve to stvori takvu politiöku klimu u kojoj áe na viast doOi tzv. patriotske snage, koje Srbiju ne eIe demokratizirati.
Kolikoje KOS i danas moOan- samo pod drugim imenom - vidi se 0 mnogim stvarima, au je simptomatiöna situacija do koje je doIo na nedavnoj sjednici Vrhovnog savjeta obrane, tijela koje ãne predsjednik Zajednice Srbije i Crne Gore Vojislav Kotunica, predsjednik Srbije Boris TadiO, predsjednik Crne Gore Filip VujanoviO, ministar obrane Zoran StankoviO i ef glavnog stoera Vojske Srbije i Crne Gore, tijela koje toboe zapovijeda vojskom i kontrolira njezino djelovanje. Naöelnik Vojno-bezbednosne agencije general Svetko Kovaö na toj je sjednici podnio izvjetaj o potrazi za MladiOem, ali je iznio samo neke podatke od pnje nekoliko godina, spomenuo neke jude koji su toboe pomagali MladiOu i neke stare podatke o tome gdje se on kretao, ito je bib sve. Je Ii on rekao sve to je znao, nitko ne mote provjeriti, jesu Ii podaci koje je iznio toöni, nitko ne zna jer nema naöina da se to provjeri. Na tom sastanku dogodiba se jedna bizarna stvar koja najrjeöitije govori o odnosu te sbube prema onima koji upravbjaju Zajednicom Srbije i Crne Gore. ef KOS-a Kovaö svoj je izvjetaj podnio usmeno te ga je odbio predati pnsutnima u pismenom obbiku, pravdajuOi se opasnoOu da bi to mogbo dod u javnost. Drugim njeima, ef Vojno-bezbednosne agencije nema povjerenja u predsjednike Kotunicu, TadiOa I VujanoviOa, pa im ne da svoj izvjetaj u pismenom obbiku, a oni, pak, prihvaOaju tu poniavajuOu situaciju. Zarje moguOe zamisbiti da ef CIA-e odbije dati svoj pismeni izvjetaj predsjedniku Georgeu W. Bushu ill ef FSB-a Vbadimiru Putinu?
1. MAJA. [SURADNIK KOS-A IZ VINKOVACA, DOJAVLJUJE PLANOVE ZNG SLUBI BEZBJEDNOSTI JA, , SADA U SPLITU??]
2. R-b [AGENT LOCIRAN U RAFINERIJI SISAK,]
3. R-2 [AGENTS PODRUJA PETRINJE, POLAZNIKVIE KOLE UNUTARNJIH POSLOVA,]
4. R-4 [AGENTS PODRUJA PETRINJE,]
5. SLOBODAN [BlO EF PROTOKOLA U VLADI RH,]
6. TOMICA. [IZ OKOLICE SISKA, MREA KOS-a U VPO-SPLIT,]
7. DRAVA. [ RODOM IZ VIROVITICE, ANGAIRAN U SRBIJI ZA VRIJEME ODSLUENJA VOJNOG ROKA 60- GODINA, DJELOVAO U NJEMAKOJ]
8. BOSANKA. [RODOM IZ BOSANSKE KOSTAJNICE, UDATA ZA NJEMCA, IVI U MINHENU I STUTGARTU.]
9. MIO. [SURADNIK SDS BIH, RODOM IZ TREBINJA, IVI U IKAGU USMJEREN JE PREMA ETNRKOJ EMIGRACIJI, SMATRAN POUZDANIM SURADNIKOM, VEZAS EDOM MILICEM I SLOBOM CARIcEM, OPERATIVCIMA SDS-A BIH]
10. ALIJA EDO. [VRBOVAN ZAVRIJEME IZDRAVANJA KAZNE NA GOLOM
OTOKU,ANGAIRAN PREMA GRUPI IB-OVACA U MOSTARU KOJOJ JE I SAM RANIJE PRIPADAO, NA VEZI GA DRAO OPERATIVAC NAZIF TURKOVIC, DAVAOIZVJEA 0 MISI FILJAKU I NEDI BOROZANU]
11. JERKO [SURADNIK, VEZA VUKOJEVIcR., PROFESOR, KASNIJE DIREKTOR PU(KE KOLE U LJUBUKOM - KLOBUK]
12. IVAN . [SURADNIK VUKOJEVIcR., IMA GOSTIONICU U IROKOM BRIJEGU]
13. IVICA•[]
14. KRSTO [VRLO JAK SURADNIK SDS-A (VUKOJEVICRADOSLAV), NAVEZI GADR2AO MIRO IMIc, POKRIVAO PODRUJE AUSTRIJE ILl FRANCUSKE]
15. BORAC. []
16. PAVO. [SURADNIK SDB-MOSTAR.BORAVI U SYDNEVU, AUSTRALIJA. ANGAI RAN OD A. REBCA,]
17. KRIAN . [SURADNIK SDB-MOSTAR, BORAVI U NJEMA(KOJ, ANGA2IRAO GA IVAN LASI(,]
18. ELJKO [BORAVI U VEDSKOJ, USMJEREN NAfra. LASKA I VINKAKOULA,]
19. [BORAVI U VICARSKOJ, OPERATIVNA VEZA IZ ZURICHA, MUSLIMAN RODOM IZ KONJICA,]
20. ZORAN ZORAN [BORAVI U AUSTRALIJI, SURADNIK IZ SYDNEVA, NA VEZI GA DRI M. KURIBAK,]
21. KVARNER.[]
22. OZRENMORE []
23. SIMO•[]
24. TOMICA. [MODA U PULl]
25.VISITO•[]
26. ELJANA. []
27. ABAN [ OFICIR JA( PRETPOSTAVKA HRVAT) NA VEZI GA DR2I OB MAJOR GLEDI VUKAIN,,]
28. RAMA• [ USMJEREN PREMA MAJEKI ZLATKU,,]
29. ELJKO KOTUR. [BIVI KOS, TO RH,]
30. AcIMOVIc VLADIMIR• []
31. ADAMOVI MILIVOJ. [IVIO U HANOVERU, NAVEZI GA DR2AO V. RUNJE, SURADNIK SID-A]
32. ADEMI RAHIM• [bngadir, borbe kod ibenika, GospiO,]
33. ADROVI SAB RO . []
34. AGOTIC BOO . [ RODEN 1930, BRAT IMRE AGOTIc, PRIPADNIK IZVIEAKE ORGANIZACIJE VOS-A JNA]
35. AGOTI IMRE IMRA• [ blo pukovnikOB JNA 5. VO Zagreb, legalna suradnja sa B1H udruenjima, zapovjednik HRZ I PZO u HV, OA]
36. AHEL SILVANO IBRO. [pnjedlog za operativnog djelatnika SIS-a, OA]
37. AJAMOVSKI TAKI X-84 [SURADNJA S KOG VPO U OpO LIDO PREMA OS GRKE.OPERATIVAC ILl SURADNIK SDB MAKEDONIJE.]
38. AJANOVI HAMZA III HAMZO []
39. AJDINOVI PERO [MAJOR JA, KOG RIJEKA, REALIZATOR POBUNE SRBA U RH, OA]
40. AJDUKOVI MIRKO VISOICA. [RODEN 1948., SURADNIK KOS-A OD 1977, NA VEZI GA DR2AO KNEEVIcMIHAJLO, NAPUSTIO RH]
41. AKAINARI NIKOLA. []
42. ALABER NIKOLA. [VIDI SPISK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ASNICI I DOASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OAJANJICAR)]
43. ALAJICA BOKO. [SURADNIK KOS-A]
44. ALEBI LUKA. []
45. ALEKSI BRATIMIR• []
46. ALEKSI ALEKSANDAR. [ZASTAVNIK 1. kI, KOS,]
47. ALEKSI [KAPETAN PRVE KLASE, ORGAN BEZBEDNOSTI U BATALJONU VP U KNINU.]
48. ALEKSI STOJAN [MAJOR, NAELNIK OB U KNINU, ZAMJENIO TOLIMIRA,]
49. ALEKSI MILADIN []
50. ALEKSOVSKI ACO. [OFICIR SLUBE BEZBEDNOSTI, POHAAO KOLU BEZBEDNOSTI U PANEVU. OA]
51. ALILOVI ANTE [USMJEREN PREMA POJEDINIM SVEENICIMA U HUMCU, OPINA LJUBUKI, NAVODNO JAKO NEPOUZDAN I KORITEN SAMO ZA ODREDENE PROVJERE]
52. ALIAN ALIMEDIN LAGUNA. [SURADNIK KOS-A, OBAVLJEN INFORMATIVNI RAZGOVOR]
53. AMBRO VIKTOR. [bivi djelatnik UDBE iz Orahovice,]
54. AMlDl ANTE SEGA. [STARIJI VODNIK JNA, HRVAT, KOMANDA VPO SPLIT, U JEDINICI SPECIJALNE NAMJENE, DEMOBILIZIRAN,]
55. ANAKIJEV TODOR. []
56. ANI JOZO [SVEENIK RKC U ELJEVU, KORITEN PREMA HRVATSKIM NACIONALISTIMA]
57. ANDELI VLADO. [RODEN 1937., PRIPADNIK IZVIfAKE ORGAN IZACIJE VOS-A NA TERITORIJU EAKOVA] 58.ANDIcSINIA.[KOG]
59. ANDRI JOVIA. []
60. ANDRI DRAGUTIN . []
61. ANDRIJAEVI VEDRAN [KOG-VPO, ZASTAVNIK, OTIAO ZA BOKU,]
62. ANDROEC VLADIMIR DRAVA• [ RODEN 1946, SURADNIK KOS-A, ANGAIRAN 1975. ILl 76. 1976. NOVANO NAGRADEN]
63. ANEELKOVIc MOMIR [] 64.ANRIc.[]
65. ARAI FILIP [naöelnik stoera 109. brigade Osijek, suradnik KOS-a,]
66. ARBUTINA PERO SIDRO. [SURADNIK 114. OBAVJETAJNOG CENTRA VOS-a JNA ,OSIJEK
67. ARBUTINA STEVA STEVO. [OFICIR SLUBE BEZBEDNOSTI, POHADAO KOLU BEZBEDNOSTI U PANEVU. OA]
68. ARLOVI MARKO []
69. ARLOVI MATO VRBIK [ZASTUPNIK U SABORU RH, SURADNIK KOS-A]
70. ATANASOVSKI JORDAN [Bive AVL JNA ,Naöelnik SIS Bjelovar, u HV suraduje sa i zapoIjava Srbe.]
71. ATELJ ZORAN . [PORU. BOJNOG BRODA, ZAMJENIK NAELNIKA OB KVPO, NAPUSTIOSLUBU, A NAKON PREKOMANDE U PULU I JA, SADA UKRCAN NA BRODOVIMA TRGOVAKE MORNARICE- STRANCU,]
72. AVDI BAJRO MOLUNT. [Na vezi SDB Trebinje, vozaö Artukoviáa u NDH, kIjuöni svjedok u njegovom sudenju .Usmjeren prema muslimanskim nacionalistima,ubijen od eeIjevih öetnika.OA]
73. AVDI R-Z •[SURADNIKJURANAMIROSLAVA]
74. BABI RADE [PRIPADNIK JA, UMIROVLJEN, PULA, , OPERATIVNI DJELATNIK OB JNA]
75. BABI ANKICA. [DJELATNICA PU KARLOVAC, SURADNICA, NA VEZI BRANKU GAJIU]
76. BABI GRUJO . []
77. BABI MILE []
78. BABI FILIP []
79. BABI NENAD JADRIJA KAPRIJE. [SURADNIK KOS-A, NA VEZI OPERATIVCU KOS-A IZ IBENIKA, (MOGUE JE DA POSTOJE DVA OVJEKA S ISTIM IMENOM I PREZIMENOM)]
80. BACANI VLADIMIR• []
81. BA(UJKOV STEVICA BRKO• [SURADNIK, U SLUBI JA, , JRM CRNA GORA]
82. BAUJKOV BRAN KA• [ SUPRUGA SURADNIKA OB JA,]
83. BADARO fERf• [, SURADNIK 114. OBAVJETAJNOG CENTRA VOS-a JNA,OSIJEK]
84. BAGARI IVICA. [VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ASNICI I DOASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA)]
85. BAJK MILE [UMIROVLJENI PUKOVNIK KOS-a, SK-POKRET ZA JUGOSLAVIJU,]
86. BAJI BRANIMIR• [PUKOVNIK JA, 9. KORPUS KNIN, POMONIK ZAPOVJEDNIKA ZA LOGISTIKU, , EKSTREM,]
87. BAJI URO [ZASTAVNIK JA, SURADNIK SLUBE BEZBJEDNOSTI, PREDLOENO UHIENJE,,]
88. BAKIJA DRAGAN . []
89. BAKO STJEPAN• [VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( (ASNICI i DO(ASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA)]
90. BALI MEHMED• [SIN MUHAMEDA, PRIPADNIK LEGIJE STRANACA U HV, NAVODNO SLUBENI PREVODITELJ HV S UN , SURADNJA S MARC FRENCH IZ VELIKE BRITANIJE, KOJI SNIMA NAE VOJNE OBJEKTE,]
91. BALIN NADA MARICA. [MEDICINSKA SESTRA U IBENIKU, SURADNICA KOS-A, BRISANA IZ EVIDENCIJE SURADNIKA KOS-A, SESTRA OPERATIVCA SZUP-A MARTINA VELDI(A]
92. BALTI RANKO [ SURADNIK KOS-A, NE VEZI OPERATIVCIMA MIRKU MARTIU I (EDI KNEEVIcU, PRIPADNIK JEDINICE ZA POSEBNE NAMJENE MUP-A, ANGAIRAN NAVOJNOJ AKADEMIJI]
93. BALUNOVI STAN ISLAV. []
94. BANDALO IVAN VID [STARIJI VODNIK JA, HRVAT, DJELATNIK SLUBE BEZBJEDNOSTI KOMANDE VPO SPLIT, DEMOBILIZIRAN,]
95. BANDK VINKO SEDI [SURADNIK I 14.OBAVJETAJNOG CENTRA VOS-a JNA,OSIJEK]
96. BANDI BRANKO [SURADNIK KOS-A, NA VEZI OPERATIVCU LONAREVIC MII, SADA SE NALAZI NAPODRUJU GRUDA]
97. BANDA NIKOLA. [KOS]
98. BANJEGLAV TIHOMIR. [OB-VPO- SPLIT, PORUNIK, OPERATER, OTIAO SA VOJSKOM U BOKU,,]
99. BANOVI ROMANO [VIDI SPISAK DJELATNIH GRAANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA(OA)]
100. BANOVI BOIDAR. []
101. BANOA NIKOLA. [SURADNIK SID-a, U NJEMA(KOJ, VEZAV. RUNJE, ,IVIO U FRANKFURTU]
102. BARAC ZDRAVKO. [OPERATIVAC KOG VPO P0 LINIJI HRVATSKE EMIGRACIJE2IVI NA VISU.]
103. BARAIN MILAN [KOS]
104. BARBARI MILE [POREZNIK IZ KLOBUKA, SURADNIK VUKOJEVIcR.]
105. BARBIR ANTE [KOS]
106. BARBIR BRANIMIR• [OPERATIVAC SDS ZADAR,]
107. BAROT. [RECEPCIONAR HOTELA EXCELSIOR DUBROVNIK, NAVEZI KOG-a DUBROVNIK,]
108. BARI RODOLJUBLIUBO [BRIGADIR HV , AROGANTAN, NASILAN,]
109. BARREVI LUKA. [VIDI SPISAK DJELATNIH GRAEANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA(OA)]
110. BARII ZLATKO. [BlO PORUNIK BOJNOG BRODA JA,OPERATIVAC KONTRAOBAVJETAJNE GRUPE VPO SPLIT. PREAO U ZNG. SIS HV 4. GBR SPLIT, NAELNIK SIS CENTRA SPLIT, SK-PJ,OA]
111. BARTULOVI ARKO. [BIVI OFICIR BEZBJEDNOSTI CENTRA VISOKIH VOJNIH KOLA SPLIT. NAPUSTIO JA I PREAO U ZNG. JA MU PRIJETI. NAELNIK SIS 4. BRIGADE HV.DJELATNIK SIS CST.,]
112. BARTULOVI NEDELJKO NEDJELJKO. [BIVI RADNIK SDS CENTAR SPLIT U 2. ODJELU, RADIO PREMA HRVATSKOJ EMIGRACIJI]
113. BARTULOVI VJEKOSLAV BOZA. [KOS]
114. BASARA BORA. [ENSKO, IZVJESTITELJ NEPRIJATELJSKE STRANE, PIJUN,]
115. BAI TOMISLAV [PRIPADNIK JA U SPLITU, , RODEN 1943., CARINIK NA GRANRNOM PRELAZU GORRAN, UTVRDENI SURADNIK]
116. BAI RASIM [STARIJI VODNIK JA, SLUBA BEZBJEDNOSTI, VOJNI POLIGON SLUNJ, ISPITUJE ZAROBLJENIKE, RADI NA POSLOVIMA SIGURNOSTI 5. KORPUSA ABIH,]
117. BAI HIVZIJA. [.BORAVI U BIH, NA VEZI GA DR2I S. ARENICA (SDB-TREBINJE)]
118. BATAJLO ZDRAVKO ALHOS [KOS]
119. BATARILO STJEPAN [PRIPADNIK IZVIEAKE ORGANIZACIJE VOS-A NA PODRUJU AKOVA, RODEN 1930.]
120. BATI ELJKO. [DOKTOR U DUBROVNIKU, GINEKOLOG, DOBRE VEZE S VOJNIM VRHOM , KONTAKTIRA S KOG DUBROVNIK (BEIc),]
121. BATINI ZDRAVKO. [DIPL. ING. BRODOGRADNJE, ZAPOSLEN U BRODARSKOM INSTITUTU, KORITEN KAO IZVOR PODATAKA]
122. BATORI PERO [RODEN 1931., PRIPADNIK IZVIfAKE ORGANIZACIJE VOS-A NA PODRUJU EAKOVA]
123. BAUCAL PETARETIC []
124. BAUFRAJD JOSIP [SURADNIK, NA VEZI GA DR2AO IKARANJA BRANKO,]
125. BAUFRAJT JOSIP [SURADNIK KOS-a]
126. BAUS JADRANKA LJILJANA. [KOS]
127. BAZINA NEVEN• [BIOZNG, SADASKLADITAR U CZSPLIT, SUMNJASE DAJE UKLJUEN U TRANSAKCIJE ORUJEM I DEVIZAMA,]
128. BEARA LJUBIA. [KAPETAN BOJNOG BRODA JRM, NAELNIK VOJNE BEZBJEDNOSTI KOMANDE VPO SPLIT. TREBAO NAORUATI UMIROVLJENIKE JA U SPLITU (AKCIJA MARJAN). SADA NAELNIK VOJNE BEZBJEDNOSTI VPO BOKA. POMO(NIK MLADICA ZA PITANJA BEZBJEDNOSTI, OA, NAKON POKRETANJA KPNAVODNO IZVRIO SAMOUBOJSTVO,]
129. BEARALJUBIA. [KAPETAN BOJNOG BRODAJRM, NAELNIKVOJNE BEZBJEDNOSTI KOMANDE V PO SPLIT. TREBAO NAORUATI UMIROVLJENIKE JA U SPLITU (AKCIJA MARJAN). SADA NAELNIK VOJNE BEZBJEDNOSTI VPO BOKA. POMO(NIK MLADI(AZA PITANJA BEZBJEDNOSTI, OA, NAKON POKRETANJA KPNAVODNO IZVRIO SAMOUBOJSTVO,]
130. BEBEK FRANJO [SURADNIK LOKALNOG ZNA(ENJA, VEZAVUKOJEVI(R., IZ VELJAKA P0 ZANIMANJU BRIJA]
131. BEBI VJEKOSLAV. [PLOE, VLASNIK PRIVATNOG PODUZEA BKC, SURADUJE S MUSLIMANSKIM OBAVJETAJNIM CENTROM MOSTAR,]
132. BECI PAVLE• [OPERATIVNI DJELATNIK U 114. OBAVJETAJNOM CENTRU OSIJEK]
133. BEI SIMO. [ POTPUKOVNIK JA U MIROVINI, BIVI NAELNIK KOG DUBROVNIK, DAJE INFORMACIJE HV,]
134. BEIROVIAGAN • []
135. BEDE fURO. [SURADNIK 114. OBAVJETAJNOG CENTRA OSIJEK]
136. BEDULADRAGUTIN • []
137. BEGOVI HAZIM [PUKOVNIKJA, OFICIR BEZBJEDNOSTI KOG SPLIT. DR2AO NAVEZI SURADNIKE FLAMINGO, NOVINAR, BRKO. Naö. ORG-MOB. POSLOVA 9. KORPUSA KNIN. ZAMJENIK REPUBLRKOG MIN. ZA NO BIH. PRIP. KORPUSA ZENICA. DR2I GA NA VEZI LJUBIA BEARA. SURADNIK KOS-A.NAPUSTIO STAN U SPLITU. VRAA SE U SPLIT-TRAI STAN, OA]
138. BEKI DUGAN. [ , IThUK, POZNAVAOVEI BROJ EMIGRANATAS PODRUJAITLUKA, KORITEN VISE PUTA OD STRANE SDS-A]
139. BENIANTUN •[DOKTOR, SURADNIKSLUBE BEZBEDNOSTI, POMONIKMINISTRA RH,
140. BENCUN MATE []
141. BENETA IVAN [PUKOVNIK, ZAPOVJEDNIK 116. BRIGADE METKOVIc,
NEZADOVOLJSTVO MEDU PRIPADNICIMA BRIGADE, NAELNIK ZAPOVJEDNITVA OPERATIVNE SKUPINE NEUM, 5. BRIGADA HV OSIJEK, ZAPOVJEDIO UKIDANJE PUNKTA VP HV U SELU TIANJSKA DUBRAVA.IBENIK,]
142. BENJAK IVAN []
143. BERBEROVI IBRAHIM [ZASTAVNIK JA, BORBENO DJELOVAO S MORA P0 PLO(AMA,, SURADNIK, JRM CRNA GORA]
144. BESEDI ELJKO 101 [RADI U SABORU, NAVEZI PUKOVNIKU KOS-A DIVLJAKOVI BUDI, ODLAZIO NA KONTAKTE U BEOGRAD]
145. BEIREVI MENSUR BRUNO. [KOS]
146. BEZAK BRUNO ANTE [SPLIT, RADIO ZA KOS JA U VRIJEME ODSLUENJA VOJNOG ROKA, NA VEZI GADR2AO SMILJANIC ILIJA (ILl SMILJANOVIc),]
147. BEZMAREVI NEDJELJKO. []
148. BIBI BREZA• [KOS]
149. BRANI ANKICA. []
150. BlJEDl EMIR• [AGENT SLUBE DRAVNE BEZBJEDNOSTI, NAVEZI DR2AO EMIGRANTE,]
151. BlJELl BORO. []
152. BIJELICA RADE• []
153. BIKI URO DARKO. [SURADNIK 114. OBAVJETAJNOG CENTRAOSIJEK]
154. BlKl( IVAN [KONTAKTIRA SA SDS U SPLITU, U NJEMA(KOJ, VEZAV. RUNJE, RODOM IZKARAKAICE, SINJ, , RADIO PREMA EMIGRACIJI]
155. BILAFER PETAR• [PRIPADNIK JA, POMONIK NAELNIKAZA KOMANDNO- TAPSKE POSLOVE OB VPO BOKAKOTORSKA U CRNOJ GORI, OA]
156. BILALOVI MEHO [SURADNIK SDB-TREBINJE, USMJEREN PREMA MUSLIMANSKIM NACIONALISTIMA,]
157. BlLANOVlc. []
158. BILI MIRA• [KOS]
159. BILI IVO. [ZASTAVNIK JA U MIROVINI, BIVI OPERATIVNI TEHNIAR KOG VPO SPLIT. SIS SPLIT,]
160. BILIcALIJA. [EF ODJELAZAUNUTRANJE NEPRIJATELJE (VJEROJATNO U SDB MOSTAR)]
161. BINDER HERMINA BEBA, SEKA, FILIP• [IVI U VICARSKOJ, RADILA PREMA HRVATSKOJ EMIGRACIJI, VRLO ZNA(AJAN SURADNIK]
162. BII BRANKO [KOS]
163. BJEDOV VUJO. [ASNIK JA, ANGAI RAN ZA SURADNIKA KOS-A 1947, SURADNJU S KOS-OM PREKINUO 1970., UMIROVLJEN 1973.]
164. BJEGOVI MILAN• []
165. BJELICA RADENKO RADE STRIC [KOS]
166. BLANUA NENAD [KOS]
167. BLAKOVI JOSIP BOO [NAELNIK ONP 143.D BR., SATNIK, SAMOVOLJA, DOKINUO RAD STOERA BR., , KOS]
168. BLAKOVI ROMANO . [1954- 1966 OPERATIVAC KOS-A, P0 UMIROVLJENJU OSTAO NA VEZI]
169. BLA2EVIc MARKO [UMIROVLJENI OFICIR JA, PRIPREMAN ZATERORISTRKE AKCIJE,]
170. BLA2EVIc [ VLASNIK RESTORANA PANORAMA U KAZAGINCU, OPCINATOMISLAVGRAD, USMJEREN PREMA EMIGRANTU JAKI IRKU]
171. BLA2EVSKI STOJMIR• [ZASTAVNIK I. KL. KOS-A U GRANRNOM BATALJONU U VIROVITICI]
172. BOBAN MILE• [SURADNIK SDB B1H, BORAVI U SAD-a, NA VEZI GA DRAO STIPE GRIZELJ,]
173. BOBANAC NENAD [BRODARSKI INSTITUT, ORGAN SLUBE BEZBEDNOSTI U PRRUVI]
174. BOBI FRANE JURE [KOS]
175. BOGDANI BORIS []
176. BOGDANOVI MILAN [MAJOR JA, SLUBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO ZAGREB, DOAO IZ KARLOVCA, PRIPREMAO POBUNU SRBA U RH,]
177. BOGDANOVI JOVAN []
178. BOGDANOVI DOBRISLAV• []
179. BOGDANOVI DUGAN . []
180. BOGDANOVI LUKA. []
181. BOGDANOVI URO []
182. BOGREVI [MAJOR KOG 5. VPS,]
183. BOGUNI VAHID []
184. BOGUNOVIC LUKA. [PRIPADNIK JA U MIROVINI SPLIT. SURADNIK SDB SOMBOR, SURADNIK OB VOJSKE SRJ,]
185. BOGUNOVI MILAN• []
186. BOJI VAHID• []
187. BOJIcJOVO.[]
188. BOJI SRDAN [KOG-VPO, OTIAO U BOKU GDJE SE DEMOBILIZIRAO, IVI U SPLITU,]
189. BOJKOVI PRAVDOLJUB [PUKOVNIK JA, KOMANDANT MUZRKE SREDNJE VOJNE KOLE SPLIT PREKOMANDA U BIJELU, CRNA GORA,]
190. BOKI NEDO KAMENKO [SURADNIK SDB-TRBINJE P0 UNUTARNJEM NEPRIJATELJU,]
191. BOKISREKO BRANIMIR• []
192. BOKI NIKOLA ISTINA. [NA(ELNIK KOV HRM, 0 MOBILIZACIJI IZVJEUJE TELEFONOM, , SURADNIK]
193. BOLFEK DAMIR• [KAPETAN JA, SLUBA BEZBJEDNOSTI U KOPRIVNICI. NAPUSTIO JA I PREAO U ZNG. ZAPOVJEDNIK ETE VEZE U BJELOVARU, OA]
194. BONAI GORAN MISTRAL. []
195. BONEVSKI RISTO []
196. BORAS ALEKSANDAR• [SVE(ENIK RKC U NEUMU, NAJZNA(AJNIJI SURADNIK SDB B1H PREMA RKC.NEKO VRIJEME BORAVIO U KANADI I POKRIVAO EMIGRACIJU.]
197. BORIC MILAN [STARIJI VODNIK JA, RADIO U SLUBI BEZBJEDNOSTI U KARLOVCU. OBILAZIO SVETI ROK, PERUI, RAMLJANE,]
198. BORKOVK BRANKOZv. MIadi Jastreb . [ NATPORUNIK, SUKOBI U SLUBI, PREMJETEN NA DRUGO MJESTO,]
199. BORONGOVI TOMISLAV• []
200. BOROI MARIJAN [PRIPADNIK HV IZ PETRINJE, OD NJEGA SE ODVOZILO MESO ETNICIMA NA AMARICU. OA]
201. BOSAK RUDOLF. [BIVI JA, JUGOSLAVEN, BIVI OPERATIVAC U SLUBI BEZBEDNOSTI, BLIZAK IIN IMI, ZNG,]
202. BOSAKO TOMO. [VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ASNICI I DOASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA)]
203. BOSANAC DUGAN . [ RODEN 1926., NAVODNO JAKO POUZDAN SURADNIK KOS-A]
204. BOI MATE HASO.[]
205. BOKIN SREKO BRANIMIR• []
206. BOKOVI MATO . [ DEMOBILIZIRAN KAPETAN FREGATE JRM, VLASNIK PRIVATNE FIRME, DIREKTOR LUKE, PLOE, UHIEN OD SIS HV RADI SURADNJE S KOS-om OA.]
207. BONJAK LJUBO. [NA PRIVREMENOM RADU U NJEMAKOJ, IMA STAN U ZAGREBU]
208. BONJAK BOKO. [POTPUKOVNIK JA, 5. KORPUS RV I PVO ZAGREB, NAELNIK VEZE .NA AERODROMU BIHA U 4. MJ. 92. GOD. OTIAO IZ ZAGREBA?. SURADNIK OBAVJETAJNE SLUBE JA, OA]
209. BONJAK MLADEN . [KOORDINATOR HSP ZA HERCEGOVINU. LJUBUKI, DAO PODATKE O SMRTIBLAA KRALJEVIcA,]
210. BONJAK SLAVKO• [NJEMAKA, VEZAZA DOSTAVU PODATAKA, SURADNIK VUKOJEVIcA, ROD GOJKU BONJAKU]
211. BONJAK MARIJAN . [SURADNIK VUKOJEVIcA, VEZA ZA DOSTAVU PODATAKA IZ NJEMAKE, ROD GOJKU BONJAKU]
212. BONJAK RADI V OJ . [RODEN 1943., PRIPADNIK IZVIEAKE ORGANIZACIJE VOS-A NA PODRUJU EAKOVA]
213. BOTICA MATE . []
214. BOE FRANE• [OPERATIVAC U KONZULATU SFRJ U NJEMAKOJ - MUNCHEN, VEZA V. RUNJE, DJELATNIK SID, SSIP,]
215. BOI VELJKO. [PRIPADNIK JA, DO KRAJA BlO ODAN JA, NAELNIK OBAVJETAJNOG CENTRA U GSHV RIJEKA, POVREMENO DOLAZIO U VPU LOINJ, NEOVLATENO RUKOVODI PREBACIVANJEM TO B1H IZ SLOVENIJE U HRVATSKU, SKLON AB1H, OOUSKOK NAVODNO POVEZAN SA MUSLIMANSKOM OBAVJETAJNOM SLUBOM,]
216. BOI MIJO HOR. []
217. BOINEC MIRKO . [ UMIROVLJENI POLICAJAC IZ TROGIRA, SURADNIK KOS-A, NA VEZI PPUK. UZELCA]
218. BOINOV VASIL. [PRIPADNIK KOS-A, UMIROVLJEN IVI U KOPRIVNICI]
219. BOINOVIC MILAN . [BIVI OBAVJETAJAC JA, PRIP. HV, POBJEGAO,]
220. BRABENDEC MIROSLAV. []
221. BRAUJKOV STEVICA. [SURADNIK OB JA.VEZA SMILJANIILIJA]
222. BRAULJ GORAN . [BlO VOZA(U DALMACIJI SINJ, IZ VOJNOG SKLADITA PREVOZIO VEE KOLRINE HRANE, NESTAO IZ SINJA, SADA U VOJARNI S. RODI KNIN,]
223. BRAUN ALEKSANDAR MEDVEDNICA. [GENERAL JA U MIROVINI, TREBAO BITI SURADNIK U AKCIJI LIKVIDACIJE AGOTICA, SURADNIK KOS-A,, NAVEZI GAJE NAJDUE DR2AO IMRAAGOTIc, VRLO UINKOVIT, KORISTIO VRLO VELIKI BROJ IZVORA IZ GRAEANSTVA]
224. BRAUN VELJKO JUNIOR . [SURADNIK KOS-A, OTAC ALEKSANDAR AVL U JA, DIREKTOR HRASTA U SLOVENIJI, RODEN 1953., PRVI PUT SPOMINJE SE U IZVJEU KOJE JE ASNICIMA KOS-A PREDAO ALEKSANDAR BRAUN]
225. BRADVICA JERKO [OPERATIVNI DJELATNIK CDB MOSTAR, NA VEZI DRAO NALETI PREDRAGA, , NAELNIK SDS CENTRA MOSTAR 1967-1974, TEITE NA SURADNRKOJ MREI U INOZEMSTVU, 1975. G. ODLAZI U SARAJEVO]
226. BRAFKOVI VJEKOSLAV BOZA. []
227. BRALO TOMO. [BlO U NEPOSREDNOM KONTAKTU S EM NEPOZNATOG IDENTITETA KOJI JE SMATRAN ZA NAJZNAAJNIJEG SURADNIKA SDS BIH U AUSTRALIJI, ,OPERATIVAC SDB SARAJEVO, SPOMINJE SE U SLU(AJU POKUAJA LIKVIDACIJE BONJAKA GOJKA]
228. BRANKOVIC EDOMIR MILAN []
229. BRANKOVI EDOMIR SLOBODAN []
230. BRANOVI STJEPAN BANE BAN [PRIPADNIK JA, SURADNIK KOS-A. PREAO U ZNG VARADIN, PUKOVNIK HV,]
231. BRBORA IVO. [DOPUKOVNIK HV, UPRAVLJAO OBRANOM GRADA METKOVIcA, NIJE DOVOLJNO PODUZEO ZA OBRANU (POSLJEDICA GUBITAK SLANOG), (LAN SKPJ,BIVI OBAVJETAJAC, VEZA MARINOV,]
232. BREKALO TADIJA. [ PRIPADNIK JA, , SLUBA BEZBJEDNOSTI U SARAJEVU, BLIZAK SA PETROVI CVITANOM, SURADNIKOM KOS-A, NALAZI SE NA RATITU (HV?) POTREBNO JE PRIVESTI GA VOJNOM ISTRANOM SUCU U SPLITU.]
233. BREKO LADISLAV• []
234. BRENER DEJAN [POTPORUNIK JA, KOMANDIR VODA TENKISTA U KASARNI BENKOVAC,PREAO U ZNG, NA URGENCIJU GENERALA MLADIA OTIAO U VOJVODINU,]
235. BRIZI PERO ZLATKO• [SURADNIK OB JNA U BEU PREMA HRV. EMIGRACIJI, RODOM S BRAA I ZAPOSLEN U BE(U.POGINUO 1994.]
236. BRK ZDRAVKO• [SURADNIK KOS-A, RADIO KAO OPERATIVAC SDS CENTRA MOSTAR]
237. BRKANOVI MILIVOJ VUK. [ IZ OSIJEKA, SURADNIK KOS-A]
238. BRKI MATE• [IZ GORNJE VITINE, POREZNIK, SURADNIK VUKOJEVIcR.]
239. BRKI VELJKO• [POLICAJAC U MIROVINI, POSTOJI SUMNJA DA JE OPERATIVNA VEZA ZA OB JNAZA PODRUJE SINJA,]
240. BRNI ILIJA. [VIDI SPISAK DJELATNIH GRAANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA( OA)]
241. BROZOVI VLADIMIR• [OPERATIVAC KOS-A U 32. KORPUSU VARADIN]
242. BUBNJAR IVAN []
243. BUAJ SALIHU.[]
244. BUCALO ZDRAVKO []
245. BUDANOVI NADA J-1 [ODAVALA INFORMACIJE OBAVJ. SLU BI JA, RADILA U CENTRU DR2AVNE SIGURNOSTI SISAK, OPTUENA, , SURADNIK JURANA MIROSLAVA SDS - SZUP, RAZMJENJENA 10.12.1991.]
246. BUDANOVI BOROJ-7 . [SURADNIK JURANA MIROSLAVA, SIN NADE BUDANOVIC, STAN USISKU]
247. BUDI BRANKO BRKO [BIVI NA(ELNIK CENTRA SZUP-A OSIJEK, PROMAKNUT U NAELNIKA CENTRA SZUP-A ZAGREB, BLIZAK S VUKASOM, SURADNIK KOS-A, OA. NA VEZI MILOEVI VLADI I PENZE ANDRIJI-OPERATIVCIMA SLUBE BEZBJEDNOSTI JA IZRAZITO CIJENJEN INFORMATOR]
248. BUDIMEVI PAVLE• []
249. BUDIMSKI STJEPAN [BIVI JA, KOS, BOJNIK HV,]
250. BUJANI SENITA. [RADILA KAO DAKTILOGRAF U KOS-U U VARADINU]
251. BUKTENICA DRAGAN .[MOGUcE DAJE U HV]
252. BUKVA BORO Z-2. [SURADNIK JURANA MIROSLAVA SDS - SZUP, RODEN 1960.]
253. BULJANOVIC MILJENKO ACA. []
254. BULJEVIC MILO. [IZ ZAGREBA, SURADNIK SDB SOMBOR,]
255. BULJEVI MILO [IZ ZAGREBA, SURADNIK SDB SOMBOR,]
256. BULOVI RADE []
257. BUNTI MATE STIJENA I LEPER• [ USMJEREN PREMA EMIGRANTU MUSI VLADIMIRU,]
258. BURI MITAR• [S JERKOM BRADVICOM I VRDOLJAK VIKTOROM SE SASTAO U IKAGU 1978. GODINE. TADA BlO NA FUNKCIJI ZAMJENIKA RUKOVODITELJA SDB CRNE GORE.]
259. BURI MILAN [KAPETAN I KLASE JA, SLUBA BEZBJEDNOSTI 228. BRIGADE JA U POSTOJNI,]
260. BURNJAKOVIC PRE DRAG []
261. BURSA SLAVICA. [ PRIPADNIK JA, SEKRETARICA I EVIDENTIAR SURADNRKE KARTOTEKE OB BOKA KOTORSKA CRNA GORA, , LJUBAVNICA Kbb. BEARE, NJEN SUPRUG JE NENAD BURSAC, BlO NA(ELNIK KADROVSKOG ODJELA 9.K KNIN,]
262. BURSAC MILAN []
263. BUKAIN MILAN [OTMICA ZELICA, SPLIT-IMOTSKI, (LAN HDP-a, SURADNIK BRITANSKE TAJNE SLUBE,]
264. BUZA TOMOR. []
265. BUZALJKO KEMAL• [ GENERAL MAJOR JA, OSNIVAKOS-A SA STANETOM DOLANCOM. MUSLIMAN,IZJANJAVA SE SRBINOM, POSJEDUJE STAN U ZAGREBU. , SASTAJE SE SA POPIN SAVOM,]
266. ABRAJAANA. []
267. AEO ZLATKO SOSA. []
268. AJA ZLATKO. [STARIJI VODNIK JA, KOMANDIR SAMOSTALNOG VODA VP. IZ NOVSKE. NA ZEMUNIKU U ZADRU. OKRUTAN PREMA HRVATSKIM CIVILIMA. UHIEN. RATNI ZLOINAC,
269. ALI MIRSAD []
270. ALI ELJKO. [DO RATA RADIO KAO OPERATIVNI DJELATNIK KOS-A TO KARLOVAC]
271. ALUI MARKO [KAPETAN FREGATE JRM, PRIPADNIK SLUBE BEZBJEDNOSTI U SPLITU I PULl. NAKON VIEMJESENOG IZBIVANJA VRAA SE U PULU I POSTAJE PRIP. HV PULA, NASILNO USELJENJE U STAN SRBINA, .KOG 5. VPS,]
272. AMDZK BRANKA• [BILA PRIPADNIK HV, 57 samb,]
273. CANJUGA IVAN [REFERENT BEZBJEDNOSTI,]
274. ARANAC iii ARANAC SLOBO iii SLOBODAN [OPERATIVAC, PREUZEO SURADNIKA MIU KOJI JE IVIO U IKAGU ILl ARANACILI SA SUPRUGOM, KOJA JE TAKODER IMALA STATUS SURADNIKA I POVREMENO SLOBODAN SLUILA KAO TEKLICNA TLU SAD]
275. CAREK MIJO. [VIDI SPISAK DJELATNIH GRAANSKIH OSOBA U POSTROJBAMA ZB PULA(OA)]
276. ASI DRAGOMIR. [BlO U ETNICIMA PRILIKOM NAPADA NA DARUVAR, OBAVJETAJAC TO DARUVAR]
277. ELEKETI MILAN MILO [POTPUKOVNIK JA U BJELOVARU, PRELAZI NA RATITE U OKUANE, POSTAJE PUKOVNIK, ZAPOVJEDNIK 16. MTBR. JA, PAZAPOVJEDNIK 18. ZAPADNOSLAV. KORPUSA. OA.]
278. ELIKOVI TIHOMIR. []
279. ELJA TAHIR [SURADNIK SID SSIP-a MINHEN, DOPISNIK VJESNIKA, USMJEREN PREMA ALBANIJI, VEZA RUNJE,]
280. ERANI ILIJA. [ PRIPADNIK UB SSNO,NAELNIK OB JNA,]
281. CEROVAC NEBOJA. []
282. CEROVAC JOSIP. [VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( ASNICI I DOASNICI) U
POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OAJANJICAR)]
283. CEROVEKI JOSIP. [MAJOR JA, KOMANDA 5.VO ZAGREB, SLUBA BEZBJEDNOSTI,]
284. CEROVINA RATOMIR. [PRIPADNIK 13. KORPUSA JA U RIJECI. NAPUTA RIJEKU S JA, I VRAA SE NAKON UMIROVLJENJA, , KOG]
285. CESARI VJEKOSLAV VJEKO. [SURADNIK JURANA MIROSLAVA]
286. RIN KARLOV JELENA. []
287. IKADA JOSIP UKA. [SPORTSKI REFERENT U HOTELU BELVEDERE U MEDULINU]
288. CIKUSA LJUBO []
289. IKVAR ELJKO• []
290. CIPRA GORAN MIKRO• [PORU(NIK BOJNOG BRODA JRM, SLUBA BEZBJEDNOSTI, 4. BRIGADA PATROLNIH BRODOVA SPLIT. DEMOBILIZIRAN. SURADNIK MIKRO ?,]
291. IRI NEGOSLAV. [OFICIR SLUBE BEZBEDNOSTI, POHAAO KOLU BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA]
292. OJBAI RADOMIR. [CRNKO, SLOVENIJA]
293. OLAK STANKO. [OP. DJELAT. CDB MOSTAR, DR2AO NA VEZI VIKTORA VRDOLJAKA,, BlO EF LINIJE ZA EMIGRACIJUCSDB MOSTAR, P0 ZASLUGAMA OTIAO U SSUP SDB BEOGRAD,NA(ELNIK UPRAVE ZA EMIGRACIJU , NASLIJEDIO GA BRAT DRAGO, ODOBRIO LIKVIDACIJU GOJKA BONJAKA]
294. OLAK DRAGO. [BRAT STANKA (OLAKA EFA LINIJE ZA EMIGRACIJU U SDB SSUP, NASLIJEDIO BRATOVO MJESTO U SDS-U MOSTAR, UMIROVLJEN JE, NALAZI SE U MOSTARU,
ESTO PUTUJE PREMA DALMACIJI, NAVODNO U VEZI S SZUP SPLIT. (INFORMACIJA IZ 3 MJ. 1993. G.)]
295. OLAKOVI SALKO. [BORAVI U BIH, USMJEREN PREMA MUSLIMANSKIM NACIONALISTIMA,]
296. ORDA MATO. []
297. OROVIc SENKO OGNJEN [BORAVI U BIH, KORITEN OD SDB-TREBINJE,]
298. OROVIc SENKO [BORAVI U BIH, SVEENIK SPC, USMJEREN PREMA SRPSKIM NACIONALISTIMA,]
299. ORTAN fORDE . []
300. cOSIc HARIS [OFICIR BEZBEDNOSTI BlO U JRM PLOE, JRM CRNA GORA,]
301. cOSIc [RADIO NA HELIODROMU U MOSTARU, IZ SELA DOBROVI KRAJ LISTIcE,]
302. OVI MIROSLAV MORA VA• [KAPETAN JA, KOMAN DIR ETE I OBAVJETAJAC U 43. SAMOSTALNOM GRANRNO
Izvor: http://www.nacional.hr/clanak/23437/1 789-agenata-kos-a-u-rh

Komentari 0

moraš se , ako želiš komentirati

Unesi email osobe kojoj želiš preporučiti ovaj blog.
trajni linkPrijavi se za nastavak

Prijavi se pomoću Facebook-a

Facebook prijava

Prijavi se pomoću Email-a

Zapamti meZaboravljena lozinka Registriraj se